Zarządzenie nr 169 Burmistrza Stęszewa z 6
stycznia 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  169
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 06 stycznia 2009 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) .), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 1 pkt.3 Zarządzenia        nr 165 Burmistrza Stęszewa z dnia 16.12.2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres 6 miesięcy Arlecie i Mirosławowi Brzostowskim nieruchomość gruntową o pow. 61,48 m2, stanowiącą część działki 1260/22, położoną w Stęszewie przy ul.Poznańskiej.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 0,10 zł/1 m2 powierzchni/1dzień dzierżawy    powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-13 08:21:50 | Data modyfikacji: 2009-09-17 09:17:22.
Zarządzenie nr 213 Burmistrza Stęszewa z 23
lipca 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 213
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 23 lipca 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie 
                  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),  art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXVIII/260/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Parkowa” w Strykowie pomieszczenia o pow. 90,50 m2 w budynku użytkowym położonym w Strykowie przy ul.Parkowa 7a, na działce ewidencyjnej nr 47/29.
Okres dzierżawy - 15 lat.
Sposób użytkowania: kotłownia.

§ 2. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny nieruchomości  wynosi 200,- zł powiększony o należny podatek VAT.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-27 15:38:55 | Data modyfikacji: 2009-07-27 15:41:00.
Zarządzenie nr 209 Burmistrza Stęszewa z 16
lipca 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 209
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 16 lipca 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości  położonej w Strykowie 
                  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),  art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały                    Nr XXVIII/259/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Strykowie

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym położoną w Strykowie przy ul.Bukowskiej 55, stanowiącą działki ewidencyjne nr 185, 186/1, 187/1, 197/2, 188 i 189.
Okres dzierżawy - 10 lata.

§ 2. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny nieruchomości  wynosi 600,- zł powiększony o należny podatek VAT.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-17 11:22:47 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:23:59.
Zarządzenie nr 208 Burmistrza Stęszewa z 9 lipca
2009

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, ze zm.)

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza, co następuje:

Par. 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 1 roku:

  • Pani Joannie Rembalskiej-Bukowskiej, część działki nr 923/2, o pow. 0,0315 ha położonej w Stęszewie;

Par. 2. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w kwocie 0,30 zł / 1 m2

Par. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak
 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-16 12:14:26 | Data modyfikacji: 2009-07-16 12:19:51.
Zarządzenie nr 202 Burmistrza Stęszewa z 27 maja
2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  202       
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XI/127/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w  Strykowie i Uchwały Nr XXVII/253/2009 z dnia 25.05.2009 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykówku

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy  nr 42 o pow. 19,10 m2  w budynku położonym w Strykowie przy ul.Parkowej 7, na działce ewidencyjnej nr 47/27 o pow. 2.309 m2. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 191/17072.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW PO1S/00043794/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi  9.550,- zł.
       (zwolniona z pod.VAT – towar używany powyżej 5 lat)

§ 2. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 4 o pow. 78,80 m2  w budynku położonym w Strykówku na działce ewidencyjnej nr 448/6 o pow. 2.570 m2 obręb geodezyjny Strykowo. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 1454/5773.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW PO1S/00043034/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi  99.920,- zł.
       (zwolniona z pod.VAT – towar używany powyżej 5 lat)

§ 3. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-27 13:29:38 | Data modyfikacji: 2009-05-27 13:31:07.
Zarządzenie nr 192 i 194 Burmistrza Stęszewa

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  192
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 31 marca 2009r.

w sprawie: wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w gminie Stęszew

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 31, poz. 266, z późn. zmianami) i § 10 ust. 1 lit d tiret b uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. nr III/21/2006 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2007 - 2011 (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 18, poz. 476) oraz obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. wielk. Nr 51, poz. 730)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 4,42 zł.
2. Załącznik do zarządzenia określa tabelę zróżnicowania stawek czynszu.
3. Czynsz najmu jest naliczany i opłacany co miesiąc.
4. Wysokość czynszu najmu oraz dane dotyczące lokalu wpływające na wysokość czynszu powinny być określone w umowie.
5. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 1,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
6. Stawka czynszu za lokal zamienny ustalana jest na podstawie pkt 1.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 92 z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Stęszew.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Tabela stawek i uzasadnienie 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  194
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 20 kwietnia 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia lokalu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) .) oraz § 3 Uchwały                 Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy lokale o ogólnej pow. 61,75  m2 położone w Strykowie przy ul. Bukowskiej 56.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 494,- zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT miesięcznie.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-22 11:38:22 | Data modyfikacji: 2011-04-21 11:28:55.
Zarządzenie nr 188 Burmistrza Stęszewa z 23
marca 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  188
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w Stęszewie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres od 01 kwietnia 2009 do 31 sierpnia 2009r. część działki ewidencyjnej 1185/1 położonej w Stęszewie przy ul.Poznańskiej 11a.

§ 2. Ustalić jednorazowy czynsz dzierżawny w wysokości 100,- zł  powiększony o podatek od towarów i usług VAT .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 15:24:37 | Data modyfikacji: 2009-04-22 11:37:31.
Zarządzenie nr 187 Burmistrza Stęszewa z 23
marca 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  187    
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do                       sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew      Nr XXXVI/232/98 z dnia 20.03.1998r ze zm. w sprawie sprzedaży  komunalnych lokali mieszkalnych.

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni użytkowej 55,69 m2 w budynku położonym w Stęszewie przy ul.ks.Piotra Skargi 32 na działce ewidencyjnej nr 880/3 o pow. 912 m2 .
Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 54/1000.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 41109 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Wartość nieruchomości wynosi  150.600,- zł.
        (zwolniona z pod.VAT – towar używany powyżej 5 lat)

§ 3. Udziela się 50% bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15. Do ceny po uwzględnieniu bonifikaty doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-03-23 15:21:11 | Data modyfikacji: 2009-03-23 15:23:41.
Zarządzenie nr 185 Burmistrza Stęszewa z 18
marca 2009

w sprawie: wydzierżawienia obiektu sportowego w Stęszewie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres trzech lat Klubowi Sportowemu „Lipno” obiekt sportowy położony w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 1914.

§ 2. Ustalić roczny czynsz dzierżawny w wysokości 12,- zł  powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-03-19 10:47:13 | Data modyfikacji: 2009-03-19 10:50:14.
Zarządzenie nr 183 Burmistrza Stęszewa z 2 marca
2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 183
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 02 marca 2009 r.

w sprawie: wydzierżawienia lokali użytkowych w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11a

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Wydzierżawić Falck Medycyna Spółce z o.o. na okres 3 lat lokale użytkowe o pow. 101 m2 położone w Stęszewie przy ul.Poznańskiej 11a.
 
§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 479,50 zł miesięcznie powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-03-05 09:48:45 | Data modyfikacji: 2009-03-05 09:50:14.
Zarządzenie nr 181 Burmistrza Stęszewa z 18
lutego 2009

ZARZĄDZENIE  NR 181/2009
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 18 lutego  2009 roku

w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.


Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. nr XXXVI/383/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zarządzam:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości, że właściciele lub posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązani z mocy prawa do finansowania prowadzenia prac przy tym zabytku mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na ich dofinansowanie.

§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do  20 marca 2009 r.

§ 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew według wzoru określonego zarządzeniem Burmistrza Stęszewa nr 37 z 5 października 2006 r. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu oraz ze strony www.steszew.pl.

§ 4. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 10 tys. zł.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:
Wzór wniosku o udzielenie dotacji (format .doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-19 13:46:35 | Data modyfikacji: 2009-02-19 13:52:23.
Zarządzenie nr 180 Burmistrza Stęszewa z 17
lutego 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 180
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 17 lutego 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Strykowie  
                  
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXIV/233/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat budynku użytkowego położonego w Strykowie przy  ul.Parkowej 7


BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia o pow. 400 m2 w budynku użytkowym położonym w Strykowie przy     ul.Parkowej 7, na działce ewidencyjnej nr 47/29.
Okres dzierżawy - 10 lata.
Sposób użytkowania: nieuciążliwa działalność gospodarcza

§ 2. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny nieruchomości  wynosi 320,- zł powiększony o należny podatek VAT.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-17 14:45:54 | Data modyfikacji: 2009-02-17 14:47:11.
Zarządzenie nr 179 Burmistrza Stęszewa z 17
lutego 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  179    
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 17 lutego 2009r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do                       sprzedaży na rzecz najemców.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXVI/232/98 z dnia 20.03.1998r. ze zm. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych


BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 60 m2 w budynku położonym na działce 47/19 o pow. 3.639 m2 w Strykowie przy ul. Nowej 7.
Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 98/1000.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43801 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Wartość nieruchomości wynosi  103.920,- zł.

§ 3. Udziela się 6% bonifikaty za każdy rok pracy w „Herbapolu” albo 3% za każdy rok najmu mieszkania - nie więcej niż 90%.
Do ceny po uwzględnieniu bonifikaty doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-17 14:43:54 | Data modyfikacji: 2009-02-17 14:44:54.
Zarządzenie nr 178 Burmistrza Stęszewa z 13
lutego 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  178
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 13 lutego 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia lokalu

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

 

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w Mosinie  lokal o pow. 12  m2 położony w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 12,- zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT rocznie.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-17 14:41:39 | Data modyfikacji: 2009-02-17 14:42:42.
Zarządzenie nr 176 Burmistrza Stęszewa z 10
lutego 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  176
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 10 lutego 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia lokalu


 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu lokal o pow. 10  m2 położony w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 6,30 zł za 1 m2 powierzchni miesięcznie powiększony o podatek od towarów i usług VAT .

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-17 14:39:18 | Data modyfikacji: 2009-02-17 14:40:26.
Zarządzenie nr 177 Burmistrza Stęszewa z 12
lutego 2009

ZARZĄDZENIE NR 177
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew.
2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.
3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki” w miejscowości Stęszew .
6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.

§ 2. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokalnym i Wieściach Stęszewskich.

§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2009 r., godz. 1600.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia nr 177
z 12 lutego 2009 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr X/114/2007 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2009 z zakresu:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:
1. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew
2. Organizacji szkolenia i zawodów w szachach i warcabach
3. Organizacja  szkolenia  i zawodów w hokeju na trawie .
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja  szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii Młodziki „
w miejscowości Stęszew
6. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.


Na realizację zadań przeznacza się środki w wysokości 114.100,00 zł ( w 2008 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 110.200,00  zł),

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 16 marca 2009 roku godz. 1600. Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się w dniu 17 marca 2009 roku w oparciu o następujące kryteria:
1) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
2) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
3) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
4) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
5) zasięg terytorialny działań objętych projektem
6) liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
7) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
8) charakter i praktyka działania organizacji
9) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
10) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11) struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

1. Konkurs  obejmuje  zadania,  których  realizacja rozpocznie  się   od daty podpisania umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2009 r.
2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji  następuje z  odpowiednim  zastosowaniem przepisów  art.   16  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2.2. Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
2.3. Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania (korekty oferty) oraz  zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
2.4. W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z dotacji udzielonej w 2008 r., a złożone rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Stęszewa.
3. Warunki realizacji zadania.
3.1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie określonym w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowach.
3.2. Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej liczby mieszkańców Gminy Stęszew.
4. Termin i miejsce składania ofert.
4.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)  posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców.
4.2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4.3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
4.4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.5. Do oferty należy dołączyć:
A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 r.
D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub związek wyznaniowy
E. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
F. oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy prawo zamówień publicznych
G. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta.
6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w sekretariacie w terminie do 16 marca 2009 r. do godz. 1600.
7. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl lub w sekretariacie Urzędu.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 819 71 22 i Marek Baranowski - tel. 061 819 71 42.

11. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
11.1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert w oparciu o następujące kryteria:
11.2. zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
11.3. realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
11.4. wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
11.5. efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
11.6. zasięg terytorialny działań objętych projektem
11.7. liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
11.8. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
11.9. charakter i praktyka działania organizacji
11.10. dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11.11. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11.12. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 12 lutego 2009 r.

  

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-12 11:25:02 | Data modyfikacji: 2009-02-12 11:29:01.
Zarządzenie nr 175 Burmistrza Stęszewa z 15
stycznia 2009 r.

Zarządzenie nr 175
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 15 stycznia 2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 167 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:

§ 1.  W Zarządzeniu Burmistrza Nr 167 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. skreśla się pkt 11 w par. 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Stęszew
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-15 12:10:19 | Data modyfikacji: 2009-02-12 11:24:19.
Zarządzenie nr 174 Burmistrza Stęszewa z 9
stycznia 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 174
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 09 stycznia 2009r.

w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu 
                  

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.)


BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy zlokalizowany w świetlicy wiejskiej we Wronczynie przy ul.Głównej 58. 
Okres dzierżawy - 3 lata.
Sposób użytkowania: mała gastronomia

§ 2. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny nieruchomości  wynosi 300,- zł powiększony o należny podatek VAT.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-13 08:25:57 | Data modyfikacji: 2009-02-12 11:24:30.
Zarządzenie nr 173 Burmistrza Stęszewa z 9
stycznia 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  173
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 09 stycznia 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Strykowie


 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych

 

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat panu Pawłowi Kalota dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość o pow. 30 m2 położoną w Strykowie przy ul.Parkowej 7, stanowiącą część działki ewidencyjnej 47/29.

§ 2. Wydzierżawić na okres 3 lat panu Bartoszowi Kunc nieruchomość  o pow. 30 m2 położoną w Strykowie przy ul.Parkowej 7, stanowiąca część działki ewidencyjnej 47/29.
 
§ 3. Ustalić roczny czynsz dzierżawny  w wysokości 200,- zł  powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-01-13 08:23:58 | Data modyfikacji: 2009-02-12 11:23:45.
Zarządzenie nr 199 Burmistrza Stęszewa z 22 maja
2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  199
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 22 maja 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości gminnych

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat panu Krzysztofowi Nowak nieruchomość o pow. 20 m2 położoną w Stęszewie przy ul.Narutowicza, stanowiącą część działki ewidencyjnej 576/1.

§ 2. Ustalić roczny czynsz dzierżawny  w wysokości 90,- zł  powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-22 11:11:30 | Data modyfikacji: 2009-05-22 11:14:36.
Zarządzenie nr 200 Burmistrza Stęszewa z 22 maja
2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  200
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 22 maja 2009r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.25  w związku z art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.)

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009 – 2011, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak


Załącznik do
Zarządzenie Nr 200
Burmistrza Stęszewa
z dnia 22 maja 2009r.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009 -2011

Do gminnego  zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy Stęszew i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew wg stanu na 01.01.2009 roku wynosi - 989 ha
w tym:
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste -   39 ha
 grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości  - 950 ha
Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w wersji elektronicznej, obejmującej oznaczenie nieruchomości, powierzchnię, nr księgi wieczystej, wartość szacunkową, sposób zagospodarowania.

1) Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu:

 1/ grunty rolne     - 724 ha
 2/ tereny mieszkaniowe    -   11 ha
 3/ tereny przemysłowe    -     11 ha
 4/ inne tereny zabudowane   -     5 ha
 5/ tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  -   40 ha
 6/ tereny komunikacyjne - drogi  - 152 ha
 7/ lasy      -     4 ha
 8/ pozostałe     -     3 ha

2) Prognoza:
a) udostępniania i nabywania:

- planowana sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową:

Działka  nr Pow. w m2 Położenie nieruchomości
2021    743    Stęszew ul. Trzebawska
2022    999    Stęszew ul. Trzebawska
2025    1386   Stęszew ul. Żeglarska
2026    1000   Stęszew ul. Żeglarska
2027    1000   Stęszew ul. Żeglarska
2028   1319   Steszew ul. Trzebawska
2029   1196   Stęszew ul. Trzebawska
2030   1042   Steszew ul. Trzebawska
2032   1000   Steszew ul. Żeglarska
46/10  542    Sapowice
46/11  523    Sapowice
46/5   543    Sapowice
46/6   545    Sapowice

W rezerwie nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe są działki nr 860/1 i 860/2 położone w Stęszewie oraz działki nr 442/23, 45/9 i 43/1 położone w Strykowie  przy ul.Polnej i Malwowej. Tereny te wymagają opracowania planu oraz dokonania podziału i uruchomiane będą  w miarę zapotrzebowania.

- Gmina dysponuje terenem przeznaczonym pod aktywizację gospodarczą położonym w Strykowie na który składają się działki o numerach ewidencyjnych:  
   
451/7  o pow. 5,3431 ha
 612/4  o pow. 1,0001 ha
 612/7  o pow. 2,1543 ha
 612/8  o pow. 3,0000 ha
 462/5  o pow. 1,5292 ha
 462/7  o pow. 9,3949 ha
 462/11 o pow. 1,5191 ha
 462/13 o pow. 1,4231 ha

Sprzedaż następować będzie w trybie przetargu organizowanego w miarę zainteresowania inwestorów.

-  dzierżawa
Grunty przeznaczone na cele rolne, ogródki przydomowe, grunty pod garaże oraz grunty pod pawilony handlowe wydzierżawiane są na okresy trzyletnie.
Wykazy działek oraz dzierżawców i wysokość czynszów zawarte są w rejestrze dzierżawców prowadzonym w formie papierowej.
Czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów naliczany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 165 Burmistrza Stęszewa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew.

- Nabycie mienia na rzecz Gminy następować będzie:
w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa,
w drodze umów cywilno-prawnych od osób fizycznych w ramach regulacji stanu prawnego dróg zaliczonych do dróg gminnych,
nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych

b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu, oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości zasobu, oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu uzależnianie będą od potrzeb i określane w uchwałach budżetowych na poszczególne lata.

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu trwałego zarządu

Planuje się na lata 2009 - 2011 osiągnięcie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu w kwocie 900.000,- zł.

d) dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu

W roku 2011 planowana jest aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z tytułu opłat po dokonanej aktualizacji uzależnione będą od wartości nieruchomości.  

3) Program zagospodarowania  zasobu:

W okresie objętym planem wykorzystania zasobu, zagospodarowanie nieruchomości przedstawia się następująco:
 1/ mienie oddane w trwały zarząd  -   16 ha
 2/ mienie wniesione aportem do spółki  - 595 ha 
3/ mienie wydzierżawione   - 134 ha

 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-22 11:15:41 | Data modyfikacji: 2009-05-22 11:25:11.
Zarządzenie nr 215 Burmistrza Stęszewa z 7
sierpnia 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  215
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 07 sierpnia 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości lokalowej położonej w Będlewie  
                 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),  art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.)

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat pani Agacie Dudziak lokal użytkowy o pow. 56 m2 położony w Będlewie przy ul.Wiejskiej 54.

§ 2. Ustalić miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 360,- zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:52:56 | Data modyfikacji: 2009-08-10 09:54:09.
Zarządzenie nr 219 Burmistrza Stęszewa z 10
września 2009

Zarządzenie Nr 219
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 10 września 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych w  Stęszewie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 3 Uchwały                        Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Wydzierżawia się na okres 3 lat, dotychczasowym dzierżawcom:

• Panu Marianowi Dalcowi, część dz. nr 246/1 o pow. 1,5300 ha położonej w Witoblu;
• Panu Stanisławowi Zalesińskiemu, dz. nr 31/2 o pow. 0,6916 ha położona w Modrzu;
• Panu Marianowi Rumińskiemu, część dz. nr 208 o pow. 0,0760 ha  położonej w Stęszewie;
• Pani Marii Matuszak, część dz. nr 208 o pow. 0,0708 ha położonej w Stęszewie;
• Panu Witoldowi Andrzejewskiemu, część dz. nr 208 o pow. 0,0850 ha położonej w Stęszewie;
• Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu, część dz. nr 208 o pow. 0,0532 ha położonej  w Stęszewie;
• Panu Aleksandrowi Nowakowi, część dz. nr 263/6 i część dz. 208 o łącznej pow. 0,1095 ha  położonych w Stęszewie;
•  Panu Piotrowi Kraszkiewiczowi, część dz. nr 263/6 o pow. 0,0218 ha położonej w Stęszewie.

§ 2

Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
• 5,26q pszenicy rocznie;
• 1,73q pszenicy rocznie;
• 0,08q pszenicy rocznie;
• 0,08q pszenicy rocznie;
• 0,09q pszenicy rocznie;
• 0,06q pszenicy rocznie;
• 0,12q pszenicy rocznie;
• 0,02q pszenicy rocznie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-09-17 09:17:03 | Data modyfikacji: 2009-09-17 09:19:23.
Zarządzenie nr 220 Burmistrza Stęszewa z 21
września 2009

Zarządzenie Nr 220
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 21 września 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 3 Uchwały                        Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Wydzierżawia się na okres 3 lat, dotychczasowym dzierżawcom:

• Panu Ryszardowi Marciniakowi, część dz. nr 171/1 o pow. 0,6300 ha położonej w Łodzi;
• Panu Pawłowi Kowalczykowi, część dz. nr 126 o pow. 0,0500 ha położonej w Słupi;
• Panu Krzysztofowi Robaszyńskiemu, dz. nr 42 o pow. 0,5200 ha i dz. nr 457 o pow. 0,2700 położone w Modrzu;
• Państwu Halinie Musiał-Wolniewskiej i Maciejowi Wolniewskiemu, część dz. nr 208 o pow. 0,1707 ha położonej w Stęszewie;
• Państwu Kindze i Piotrowi Szafrańskim, część dz. nr 246/1 o pow. 2,7850 ha położonej w Witoblu;
• Panu Marianowi Krzyżagórskiemu część dz. nr 1447/2 o pow. 0,2080 ha położonej  w Stęszewie;
• Panu Leszkowi Kaźmierczakowi, część dz. nr 578 o pow. 0,0304 ha  położonej w Strykowie.

§ 2

Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
• 0,82q pszenicy rocznie;
• 10 zł rocznie;
• 2,13q pszenicy rocznie;
• 0,19q pszenicy rocznie;
• 6,41q pszenicy rocznie;
• 300 zł rocznie;
• 10 zł rocznie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-09-22 10:27:23 | Data modyfikacji: 2009-09-22 10:28:37.
Zarządzenie nr 221 Burmistrza Stęszewa z 24
września 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  221
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w Stęszewie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.), oraz § 1 pkt 1 lit. a) i b) Zarządzenia nr 165 Burmistrza Stęszewa z dnia 16.12.2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stęszew

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości gruntowe:

a) państwu Zofii i Stefanowi Osses działkę nr 772/1 o pow. 66 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Andrzejewskiego,

b) państwu Danucie i Krzysztofowi Kowalczyk działkę nr 772/2 o pow. 77 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Andrzejewskiego,

c) pani Hannie Przybylskiej działkę nr 1136/2 o pow. 135 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Poznańskiej,

d) państwu Małgorzacie i Waldemarowi Janus część działki nr 665/5 o pow. 50 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Skorupki.

§ 2. Ustalić roczny czynsz dzierżawny  w wysokości:

a) za nieruchomości wymienione w § 1 lit. a) – c)  0,30 zł /1m2 powierzchni,

b) za nieruchomość wymienioną w § 1 lit. d) 200,- zł + pod. VAT

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-09-24 14:50:09 | Data modyfikacji: 2009-09-24 14:52:01.
Zarządzenie nr 223 Burmistrza Stęszewa z 7
października 2009

Zarządzenie Nr 223
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 7 października 2009r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Wydzierżawia się na okres 3 lat, dotychczasowym dzierżawcom:

• Pani Marii Pięta, dz. nr 61/1 o pow. 0,0814 ha położoną w Skrzynkach;
• Panu Witoldowi Sobańskiemu, część dz. nr 208 o pow. 0,0833 ha położonej w Stęszewie.

§ 2

Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
• 0,18q pszenicy rocznie;
• 0,09q pszenicy rocznie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-13 12:58:32 | Data modyfikacji: 2009-10-13 12:59:38.
Zarządzenie nr 229 Burmistrza Stęszewa z 27
listopada 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  229
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. 1. Wydzierżawić na okres 3 lat panu Bartoszowi Wirth dotychczasowemu dzierżawcy część działki nr 801 o pow. 40 m2, położonej w Stęszewie przy ul. Dworcowej.
2. Ustalić miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 180,- zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 2. 1. Wydzierżawić na okres 3 lat pani Adelajdzie Cielewicz, Wandzie Matuszak, Karolinie Czajkowskiej, Barbarze Sikorskiej oraz panu Markowi Janowicz, Jerzemu Kańdule, Mariuszowi Rybowskiemu i Tomaszowi Szumnarskiemu dotychczasowym dzierżawcom część działki 47/29 o ogólnej pow. 240 m2, (8x30m2) położonej w Strykowie przy ul.Parkowej 7a.
2. Ustalić roczny czynsz dzierżawny w wysokości ogółem 1.600,- zł (8x200,-zł) powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-30 15:51:15 | Data modyfikacji: 2009-11-30 15:52:49.
Zarządzenie nr 231/09 Burmistrza Gminy Stęszew z
30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 231/09
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 30.12.2009


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:
 
§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew.
2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.
3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki” w miejscowości Stęszew .
6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Wronczyn i Zaparcin.
7. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo.
8. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki.
9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.
10. Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
11. Organizacja  szkolenia  i  zawodów  w  piłce  nożnej  w  miejscowości
       Trzebaw 
12.  Organizacja imprez sportowych  na terenie Miasta i Gminy
        Stęszew
 
§ 2. Ogłosić konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

§ 3. Ogłosić konkurs na realizację opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

§ 4.
Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1, 2 i 3.

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokalnym

§ 6. Termin składania ofert upływa w dniu  1 luty  2010.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia nr 231 
z  30 grudnia 2009 r

OGŁOSZENIE

Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXX/281/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2010 z zakresu:

I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:

1. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew
2. Organizacji szkolenia i zawodów w szachach i warcabach
3. Organizacja  szkolenia  i zawodów w hokeju na trawie .
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja  szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii MŁODZIKI „
w miejscowości Stęszew
6. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin
7. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo
8. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki
9. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice
10. Organizacji zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
11. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Trzebaw
12. Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy  Stęszew

II. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1. Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

III. Ochrony i promocji zdrowia polegające na:
1. Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

Na realizację zadań przeznacza się środki w wysokości:
1. na zadania wymienione w pkt. I kwotę 224.000,00 zł ( w 2009 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 202.000,00  zł),
W roku 2009 Gmina nie ogłaszała zadania z pkt. I nr 12 
2. na zadanie wymienione w pkt. II kwotę 15.000,00 zł (w 2009 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 16.000,00 zł)
3. na zadanie wymienione w pkt. III kwotę 10.000,00 zł (w 2009 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 10.000,00 zł).

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 1 lutego 2010 r  godz.16.00 .Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się w dniu 2 lutego 2010 roku w oparciu o następujące kryteria:

Dla zadań z punktów I i II

1) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
2) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
3) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
4) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
5) zasięg terytorialny działań objętych projektem
6) liczba uczestników zaangażowanych w realizację projektu
7) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
8) charakter i praktyka działania organizacji
9) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
10) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11) struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Dla zadania z punktu III

1) zapewnienie opieki w domu jak i poza miejscem zamieszkania chorego
2) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
3) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
4) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
5) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
6) zasięg terytorialny działań objętych projektem
7) liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
8) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
9) charakter i praktyka działania organizacji
10) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

1. Konkurs  obejmuje  zadania,  których  realizacja rozpocznie  się   od daty podpisania umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2010 r.
2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji  następuje z  odpowiednim  zastosowaniem przepisów  art.   16  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2.2. Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
2.3. Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania (korekty oferty) oraz  zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
2.4. W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z dotacji udzielonej w 2009 r., a złożone rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Stęszewa.
3. Warunki realizacji zadania.
3.1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie określonym w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowach.
3.2. Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

3.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej  liczny mieszkańców Gminy Stęszew.
4. Termin i miejsce składania ofert.
4.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)  posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców.
4.2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4.3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
4.4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.5. Do oferty należy dołączyć:
A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne za 2009 r. i finansowe za 2009 r. (jeżeli zostało już sporządzone)
D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub związek wyznaniowy
E. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
F. oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy prawo zamówień publicznych
G. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta.
6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w sekretariacie w terminie do 1 lutego 2010 r do godz.16.00
7. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl lub w sekretariacie Urzędu.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 819 71 22 i Marek Baranowski - tel. 061 819 71 42.

11. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
11.1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert w oparciu o następujące kryteria:
11.2. zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
11.3. realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
11.4. wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
11.5. efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
11.6. zasięg terytorialny działań objętych projektem
11.7. liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
11.8. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
11.9. charakter i praktyka działania organizacji
             dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11.10. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11.11. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.

Stęszew, dnia 30 grudnia 2009 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-31 07:38:31 | Data modyfikacji: 2009-12-31 07:40:19.
Data wprowadzenia: 2009-12-31 07:38:31
Data modyfikacji: 2009-12-31 07:40:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak