Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
• zmiany przepisów prawa,
• podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji gminy Stęszew. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2. wskazanie adresata petycji,
3. wskazanie przedmiotu petycji,
4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby, wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:
• listownie na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
• osobiście- sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pok. nr 3,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej- na adres urzadgminy@steszew.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

PETYCJE W 2024 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1  OL.152.1.2024 19.02.2024

Mieszkańcy ulicy Jeziornej w Łodzi

 Pobierz petycję (.pdf) Stan ulic Trzebawskiej i Jeziornej Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
             
             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PETYCJE W 2023 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1  OL.152.7.2023 17.05.2023

Mieszkańcy ulicy Zacisze w Dębienku

Pobierz petycję (.pdf) Budowa drogi wraz z infrastrukturą - ul. Zacisze, Dębienko Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
             
             

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2023 roku (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PETYCJE W 2022 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1  OL.152.3.2022 22.07.2022

Patryk Janusz
Król

 Pobierz petycję (.pdf) Wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
             
             

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2022 roku (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE W 2021 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1  OL.152.6.2021 09.07.2021

Grupa Mieszkańców Gminy Stęszew

 Pobierz petycję (.pdf) Odstąpienie od uchwalenia MPZP dla działki nr 1681 oraz zmiany studium  Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
 2  OL.152.7.2021  19.07.2021    Pobierz petycję (.pdf) Wniosek o zaniechanie sprzedaży działki o numerze 66/3 położonej w Krąplewie  Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
 3  OL.152.9.2021  18.10.2021    Pobierz petycję (.pdf) Wniosek o zaniechanie sprzedaży działki o numerze 66/3 położonej w Krąplewie  Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2021 roku (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE W 2020 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1   19.02.2020

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówko-
wego

 Pobierz petycję (.pdf) Wdrożenie kart płatniczych  Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
2   02.03.2020

Fundacja Pro terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważo-
nego Rozwoju

 Pobierz petycję (.pdf) Planowana zabudowa domów jednorodzin-
nych w obrębie Rybojedzko, gmina Stęszew
 Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
3

13494

OL.152.6.2020

02.10.2020

Mieszkańcy Witobla

 Pobierz petycję (.pdf) Wybudowanie progów zwalniających na ulicy Mosińskiej w Witoblu  Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
             

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 roku - (.skan pdf, .pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE W 2019 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie  petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1 OL152.4.2019 06.12.2019 Renata Sutor Pobierz petycję (.pdf) Zmiana przepisów prawa miejscowego Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 roku (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 roku (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 roku (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE W 2016 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1 OA152.2.2016 09.03.2016 Jakub Nieć Pobierz petycję (.jpg) Remont drogi Pobierz odpowiedź na petycję (.jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2015 roku (.pdf)

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:14:10 | Data modyfikacji: 2024-06-05 13:04:44.
Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:14:10
Data modyfikacji: 2024-06-05 13:04:44
Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski