WYKAZ TRANSMISJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
DOT. SESJI RADY GMINY

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Stęszew z siedzibą przy ul. Poznańskiej 11, 62-060 Stęszew.

Dane kontaktowe:
Adres e-mail: urzadgminy@steszew.pl, telefon: 63 125 85 20 lub tradycyjna poczta na adres wskazany powyżej. W sprawach związanych z Państwa danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Nowińskim pod adresem e-mail iod@comp-net.pl

Cel i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa i jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań administratora. Nagrania będą transmitowane na żywo a następnie umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo do usunięcia danych – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Transmisja z najbliższej sesji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne nagrania z sesji i wyniki głosowania:

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem wymogów prawnych, wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, które m.in. nakładają na samorządy obowiązek dodawania napisów do nagrań z sesji rady gminy (dla osób niesłyszących), nagrania te są udostępniane niezwłocznie, po przygotowaniu wspomnianych napisów przez firmę zewnętrzną.

Sesja LXXI - 2023.08.31 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXX - 2023.08.24 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXIX - 2023.06.29 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXVIII - 2023.06.05 (Wyniki głosowania .pdf) (Nagranie z sesji z transkrypcją)

Sesja LXVII - 2023.05.22 (Nagranie z sesji z transkrypcją) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja LXVI - 2023.04.06 (Nagranie z sesji z transkrypcją) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja LXV - 2023.03.30 (Nagranie z sesji z transkrypcją) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja LXIV - 2023.02.09 (Nagranie z sesji z transkrypcją) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja LXIII - 2022.12.28 (Nagranie z sesji z transkrypcją) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja LXII - 2022.12.20 (Nagranie z sesji z transkrypcją) (Wyniki głosowania .pdf)

Sesja LXI - 2022.12.08  (Nagranie z sesji z transkrypcją) (Wyniki głosowania .pdf)


Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-11-28 12:37:23 | Data modyfikacji: 2023-09-18 10:53:27.
Data wprowadzenia: 2018-11-28 12:37:23
Data modyfikacji: 2023-09-18 10:53:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak