Deklaracja dostępności stron Biuletynu
Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności stron Biuletynu Informacji Publicznej

Gmina Stęszew zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.steszew.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.steszew.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne
 • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy

Wyłączenia

 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
  2020-03-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Siwczak.
 • E-mail: informatyk@steszew.pl
 • Telefon: 618197135

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski Gminy Stęszew
 • Adres: ul. Poznańska 11
  62-060 Stęszew
 • E-mail: urzadgminy@steszew.pl
 • Telefon: 618197120

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością jest możliwy od ulicy Poznańskiej. Nie ma tam progów oraz zachowano odpowiednią szerokość otworów drzwiowych.
Do I i II piętra budynku dostęp wyłącznie po schodach (brak windy), jednakże istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
Na parkingu Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Wykorzystano między innymi niekomercyjne narzędzia do analizy stron dostępne w Internecie.

Gmina Stęszew dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony www.steszew.pl osiągnęła poziom WCAG 2.1.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-29 19:56:11 | Data modyfikacji: 2022-03-29 12:17:43.
Data wprowadzenia: 2020-03-29 19:56:11
Data modyfikacji: 2022-03-29 12:17:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak