Deklaracja dostępności

Wstęp
Gmina Stęszew zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.steszew.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.steszew.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 02.01.2003 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne
• tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy
• elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono: 20.03.2020 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Wykorzystano między innymi niekomercyjne narzędzia do analizy stron dostępne w Internecie.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Wojciech Siwczak:
• telefon 618 197 135
• email: informatyk@steszew.pl lub urzadgminy@steszew.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
Dane teleadresowe Urzędu dostępne są u dołu strony bip.steszew.pl
Gmina Stęszew dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony bip.steszew.pl osiągnęła poziom WCAG 2.0

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością jest możliwy od ulicy Poznańskiej. Nie ma tam progów oraz zachowano odpowiednią szerokość otworów drzwiowych.
Do I i II piętra budynku dostęp wyłącznie po schodach (brak windy), jednakże istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
Na parkingu Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-03-29 19:56:11 | Data modyfikacji: 2020-03-29 20:15:59.
Data wprowadzenia: 2020-03-29 19:56:11
Data modyfikacji: 2020-03-29 20:15:59
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak