Zarządzenie nr 102 Burmistrza Stęszewa z 8
stycznia 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  102        

BURMISTRZA    STĘSZEWA

z dnia 08 stycznia 2008 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

 

            Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr V/62/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie sprzedaży lokali  w  Strykowie przy ul.Parkowej 7

 

 

BURMISTRZ    STĘSZEWA

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokale przeznaczone do adaptacji na mieszkania  w budynku położonym na działce 47/27 w Strykowie przy ul. Parkowej 7. Wykaz lokali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43794 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

§ 2. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                                                             do Zarządzenia Burmistrza

                                                                                                                             Gminy Stęszew

                                                                                                                             Nr 102 z dnia 08.01.2008r.

 

 

W Y K A Z

 

lokali  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

                                  położonych w Strykowie przy ul. Parkowej 7

 

Lp.

Położenie

Nr lokalu

Powierzchnia lokalu

Udział  w częściach wspólnych

Cena nieruchomości

1

parter

35

38,80

388/17072

57.600,-

2

parter

36

38,70

387/17072

62.800,-

3

parter

37

38,60

386/17072

62.600,-

4

parter

38

38,60

386/17072

62.600,-

5

parter

39

38,70

387/17072

57.400,-

6

parter

40

38,30

383/17072

62.200,-

7

parter

41

38,30

383/17072

62.200,-

 

Wartość lokali nr 35 i 39 została obniżona z uwagi na znajdujące się w tych pomieszczeniach włazy rewizyjne do instalacji centralnego ogrzewania budynku. W przypadku awarii nabywca powyższych lokali zobowiązany będzie  umożliwić dostęp do instalacji.

 

Wszystkie oferowane lokale położone są na parterze  budynku wielorodzinnego. Stan techniczny budynku przeciętny.

Lokale adaptowane z byłych pomieszczeń biurowych, w stanie surowym z doprowadzonymi instalacjami: elektryczną, wodnokanalizacyjna, co. Centralne ogrzewanie z kotłowni mieszczącej się na sąsiedniej działce.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-01-08 14:35:57 | Data modyfikacji: 2008-01-08 14:37:07.
Zarządzenie nr 103 Burmistrza Stęszewa z 8
stycznia 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  103        


BURMISTRZA    STĘSZEWA


z dnia 08 stycznia 2008 r.


 


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.


 


            Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XI/127/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w  Strykowie.


 


 


BURMISTRZ    STĘSZEWA


zarządza, co następuje:


 


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy   nr 42 o pow. 19,1 m2  w budynku położonym na działce 47/27 o pow. 2.309 m2 w Strykowie przy ul. Parkowej 7. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 191/17072.


Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43794 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.


Cena netto nieruchomości wynosi 30.800,-


Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.


 


§ 2. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.


 


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-01-08 14:38:01 | Data modyfikacji: 2008-01-08 14:38:33.
Zarządzenie nr 105 Burmistrza Stęszewa z 12
lutego 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  105     
BURMISTRZA  GMINY  STĘSZEW
z dnia 12 lutego 2008r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do                       sprzedaży na rzecz najemców.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew      Nr XXV/265/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.  w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych we Wronczynie i w Dębnie


BURMISTRZ  GMINY  STĘSZEW
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 131,0 m2 w budynku położonym na działce 385/1 o pow. 1.407 m2 w Dębnie przy ul. Powstańców Wlkp.31.
Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 1888/3340.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 38201 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Wartość nieruchomości wynosi  229.250,- zł.

§ 3. Udziela się 50% bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2. Do ceny po uwzględnieniu bonifikaty doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-02-13 14:12:54 | Data modyfikacji: 2008-02-13 14:13:56.
Zarządzenie nr 106 Burmistrza Stęszewa z 12
lutego 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  106       
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr VII/85/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w  Stęszewie.


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny   nr 5 o pow. 34,1 m2  w budynku położonym na działce 853/2 i 853/1 o pow. 1.193 m2 w Stęszewie przy ul. Wojska Polskiego 2. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 341/2054.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 34655 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Cena  nieruchomości wynosi 30.400,-

§ 3. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-02-13 14:15:17 | Data modyfikacji: 2008-02-13 14:20:27.
Zarządzenie nr 114 Burmistrza Stęszewa z 1
kwietnia 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  114       
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 01 kwietnia 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr VI/72/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w  Stęszewie i Strykowie.


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny   nr 3 o pow. 38 m2  w budynku położonym na działce ewidencyjnej nr 47/27 o pow. 2.309 m2 w Strykowie przy ul.Parkowej 7. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 380/17072.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43794 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi 62.000,- zł.

§ 3. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:07:23 | Data modyfikacji: 2008-04-03 14:08:46.
Zarządzenie nr 112 Burmistrza Stęszewa z 1
kwietnia 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 112
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 01 kwietnia 2008


w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu 
                  


 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.)


BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o pow. 31 m2, położony w Będlewie przy ul.Wiejskiej 54. 
Okres dzierżawy - 3 lata.

§ 2. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny nieruchomości  wynosi 196,- zł + 22%   podatek VAT.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:10:12 | Data modyfikacji: 2008-04-03 14:11:00.
Zarządzenie nr 115 Burmistrza Stęszewa z 2
kwietnia 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  115   
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 02 kwietnia 2008 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Strykowie, przeznaczonych 
                        do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
                         

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XII/144/2007 z 27 grudnia 2007r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości gruntowe  położone w Strykowie, stanowiące:

1). działkę ewidencyjną nr 462/10 o pow. 3,4412 ha, zapisaną w księdze wieczystej     KW 33592 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.,
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 837.000,- zł.
 Do ceny po licytacji doliczony zostanie podatek VAT 22%

 2). działki ewidencyjne nr 448/15 o pow. 0,4998 ha i 448/19 o pow. 5,8930 ha zapisane   w księdze wieczystej KW 43035 oraz działki ewidencyjne nr 448/14 o pow. 0,1439 ha i 448/17       o pow. 3,8375 ha zapisane w księdze wieczystej KW 33592. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 10,3742 ha .
Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 2.710.000,- zł
Do ceny po licytacji doliczony zostanie podatek VAT 22%.

§ 2. Nieruchomości  zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew przeznaczone są pod aktywizację gospodarczą.

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie    42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:11:51 | Data modyfikacji: 2008-04-03 14:13:50.
Zarządzenie nr 119 Burmistrza Stęszewa z 29
kwietnia 2008

ZARZĄDZENIE NR 119
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:


§ 1.  Ogłosić konkurs na następujące zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej z miejscowości Modrze.

§ 2.  Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadania opisanego w § 1.

§ 3.  Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w gazecie „Wieści Stęszewskie”.

§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 2 czerwca 2008 r., godz. 1600.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-04-30 10:02:52 | Data modyfikacji: 2008-04-30 10:04:54.
Zarządzenie nr 122 Burmistrza Stęszewa z 27 maja
2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  122     
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 27maja 2008r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXII/302/2002 z dnia 30.09.2002 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych położonych w Stęszewie przy ul.P.Skargi


BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokal użytkowy nr 8 o pow. 22,50 m2 położony na działkach ewidencyjnych nr 1807, 1806, 1805/2, 869/1, 876/4 o ogólnej pow. 268 m2 w Stęszewie przy ul. ks. Piotra Skargi 24.
Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 225/1552.
Cena nieruchomości wynosi 8.500,- zł.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 38528 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-05-28 13:38:54 | Data modyfikacji: 2008-05-28 13:40:01.
Zarządzenie nr 118 Burmistrza Stęszewa z 28
kwietnia 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  118     
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXII/302/2002 z dnia 30.09.2002 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych położonych w Stęszewie przy ul.P.Skargi


BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokale użytkowe  położone na działkach ewidencyjnych nr 1807, 1806, 1805/2, 869/1, 876/4 o ogólnej pow. 268 m2 w Stęszewie przy ul. ks. Piotra Skargi 24.
Wykaz lokali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 38528 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Stęszew
Nr 118 z dnia 28.04.2008r.


W Y K A Z

lokali  użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na rzecz dotychczasowych najemców                                

Lp. Położenie Nr lokalu Powierzchnia lokalu Udział  w częściach wspólnych Cena nieruchomości
1 parter 2 16,40 164/1552 6.200,-
2 parter 3 16,80 168/1552 6.400,-
3 parter 4 19,50 195/1552 7.400,-
4 parter 5 17,70 177/1552 6.700,-
5 parter 6 18,20 182/1552 6.900,-
6 parter 7 19,00 190/1552 7.200,-

 

 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-05-28 13:47:35 | Data modyfikacji: 2008-05-28 13:51:06.
Zarządzenie nr 123 Burmistrza Stęszewa z 28 maja
2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  123    
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 28 maja 2008r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do                       sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew      Nr XXXVI/232/98 z dnia 20.03.1998r.  w sprawie sprzedaży  komunalnych lokali mieszkalnych


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 78,70 m2 w budynku położonym na działce 448/6 o pow. 2.570 m2 w Strykówku obręb geodezyjny Strykowo.
Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 1455/5773.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43034 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Wartość nieruchomości wynosi  97.700,- zł.
        (zwolniona z pod.VAT – towar używany powyżej 5 lat)

§ 3. Udziela się 50% bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1. Do ceny po uwzględnieniu bonifikaty doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 4. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-05-28 13:52:51 | Data modyfikacji: 2008-05-28 13:54:38.
Zarządzenie nr 130 Burmistrza Stęszewa z 8 lipca
2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 130
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 08 lipca 2008


w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu 
                  


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.)


BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o pow. 56 m2, położony w Będlewie przy ul.Wiejskiej 54. 
Okres dzierżawy - 3 lata.

§ 2. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny nieruchomości  wynosi 355,- zł + 22%   podatek VAT.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-07-15 12:26:27 | Data modyfikacji: 2008-07-15 12:30:43.
Zarządzenie nr 131 Burmistrza Stęszewa z 14
lipca 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  131
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 14 lipca 2008r.


w sprawie: wydzierżawienia  świetlicy wiejskiej we Wronczynie


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Wydzierżawić  na okres 3 lat pani Joannie Ciesielskiej pomieszczenie świetlicy wiejskiej we Wronczynie przy ul.Głównej 58.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 410,- zł miesięcznie  powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-07-15 12:31:21 | Data modyfikacji: 2008-07-15 12:32:35.
Zarządzenie nr 133 Burmistrza Stęszewa z 29
lipca 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  133       
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 29 lipca 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XIX/193/2008 z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w  Stęszewie i Strykowie.


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny   nr 11 o pow. 38,30 m2  w budynku położonym na działce ewidencyjnej nr 47/27 o pow. 2.309 m2 w Strykowie przy ul.Parkowej 7. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 383/17072.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW 43794 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

§ 2. Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi  68.700,- zł.
       (zwolniona z pod.VAT – towar używany powyżej 5 lat)

§ 3. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-08-05 13:53:45 | Data modyfikacji: 2008-08-05 13:55:14.
Zarządzenie nr 136 Burmistrza Stęszewa z 14
sierpnia 2008

ZARZĄDZENIE  NR 136 /2008
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 14 sierpnia  2008 roku

w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.

Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. nr XXXVI/383/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zarządzam:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości, że właściciele lub posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązani z mocy prawa do finansowania prowadzenia prac przy tym zabytku mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na ich dofinansowanie.

§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji w 2009 r. można składać do 30 września  2008 r.

§ 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew według wzoru określonego zarządzeniem Burmistrza Stęszewa nr 37 z 5 października 2006 r. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu oraz ze strony www.steszew.pl.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-09-03 10:20:05 | Data modyfikacji: 2008-09-03 10:22:08.
Zarządzenie nr 140 Burmistrza Stęszewa z 8
września 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  140
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 08 września 2008 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych


BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy część działki ewidencyjnej        nr 1421/1 o pow. 64 m2, położonej w Stęszewie przy ul.Bukowskiej.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 4,50 zł za 1 m2 powierzchni miesięcznie powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-09-12 10:30:22 | Data modyfikacji: 2008-09-12 10:32:42.
Zarządzenie nr 141 Burmistrza Stęszewa z 10
września 2008

Zarządzenie Nr 141
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 10 września 2008r.


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ustawy z 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych


BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Stęszew nr 141 z dnia 10.09.2008 r.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia i rodzaj użytku w ha

Położenie

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w kwintalach (q)

1

302

1,6224 - RIVa

Trzebaw

3,85

2

160

0,53 - RIVa
0,18 - RV

Łódź

1,36

3

190/1

0,2414 - RIVb

Łódź

0,44

4

10

1,09 - RIVa

Rybojedzko

2,57

5

94/2

0,4352 - RIVa

Tomiczki

1,03

6

cz. 94/3

0,1293 - RIVa

Tomiczki

0,38

7

201/2

0,2495 - RIIIb
0,8981 - RIVa

Słupia

2,95

8

cz. 498

0,36 - RIVb
0,10 - RV

Będlewo

0,77

9

190

0,47 - ŁV

Srocko Małe

0,26

10

41

1,06 - RIIIb
0,35 - RIVa

Modrze

4,11

11

104/2

0,4594 - RIVa

Tomice

1,03


 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-09-12 10:36:08 | Data modyfikacji: 2008-09-12 10:50:13.
Zarządzenie nr 144 Burmistrza Stęszewa z 22
września 2008

Zarządzenie Nr 144
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 22 września 2008r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.


BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat:
 - Panu Jackowi Gindera, część działki nr 616/1 i część działki nr 616/2, o łącznej pow. 0,0122 ha położone w Strykowie;
 - Państwu Agnieszce i Ryszardowi Andrzejewskim, część działki nr 616/2 o pow. 0,0140 ha położoną w Strykowie;
 - Państwu Małgorzacie i Jarosławowi Walicht, część działki nr 616/2 o pow. 0,0168 ha położoną w Strykowie;
 - Pani Beacie Krzyżańskiej, część działki nr 616/2 o pow. 0,0178 ha położoną               w Strykowie;
 - Państwu Karolinie i Jarosławowi Krzyżkowiak, część działki nr 616/2 o pow.     0,0056 ha położoną w Strykowie.

§ 2. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w kwocie 0,30 zł /1 m².

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:05:56 | Data modyfikacji: 2008-09-23 11:09:29.
Zarządzenie nr 145 Burmistrza Stęszewa z 22
września 2008

Zarządzenie Nr 145
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
z dnia 22 września 2008r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ustawy z 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat dotychczasowym dzierżawcom niżej wymienione nieruchomości:
 - Panu Alojzemu Andrzejewskiemu, część działki nr 1534 o pow. 0,7092 ha położoną  w Stęszewie;
 - Panu Piotrowi Kańduła, część działki nr 1681 o pow. 1,1200 ha położoną w Stęszewie.


§ 2. Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
 - 4,26q pszenicy rocznie;
 - 2,58q pszenicy rocznie.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-09-23 11:13:22 | Data modyfikacji: 2008-09-23 11:15:11.
Zarządzenie nr 146 Burmistrza Stęszewa z 24
września 2008

ZARZĄDZENIE NR 146
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:


§ 1.  Ogłosić konkurs na następujące zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii ORLIK w miejscowości Stęszew.
2. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii młodzik w miejscowości Stęszew

§ 2.  Załącznik nr 1 do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadania opisanego w § 1ust. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadania opisanego w § 1ust. 2.

§ 3.  Ogłoszenia, o których mowa w § 2 podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz w gazecie „Wieści Stęszewskie”.

§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2008 r., godz. 1500.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do: Załączników nr 1 i nr 2

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-09-26 10:59:39 | Data modyfikacji: 2008-09-26 11:21:07.
Zarządzenie nr 149 Burmistrza Stęszewa z 29
września 2008

Zarządzenie Nr 149
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 29 września 2008r.

w sprawie: użyczenia nieruchomości gminnej położonej w Strykowie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.)


BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Oddaje się w użyczenie na okres 3 lat Panu Leszkowi Kaźmierczakowi nieruchomość stanowiącą działkę nr 545 o pow. 0,4760 ha położoną w Strykowie, gmina Stęszew.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-09-29 15:39:15 | Data modyfikacji: 2008-09-29 15:40:13.
Zarządzenie nr 159 Burmistrza Stęszewa z 4
listopada 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 159
BURMISTRZA  STĘSZEW
z dnia 04 listopada 2008r.

w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
  
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.)

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą  część działki ewidencyjnej 8/2 z obrębu Rybojedzko, o pow. 1.800 m2
Okres dzierżawy - 3 lata.
Sposób użytkowania: ogrodniczy.

§ 2. Minimalny roczny czynsz dzierżawny nieruchomości  wynosi 540,- zł.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-11-05 10:39:50 | Data modyfikacji: 2008-11-05 10:41:48.
Zarządzenie nr 167 Burmistrza Stęszewa z 30
grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 167

Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia roku 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew.
2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach.
3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii „Młodziki” w miejscowości Stęszew .
6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Wronczyn i Zaparcin.
7. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo.
8. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki.
9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice.
10. Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenia i udział w zawodach  piłkarskich drużyny młodzieżowej w miejscowości Modrze .
12. Tenis stołowy szkolenie i udział w zawodach drużyn młodzieżowych z terenu Miasta i Gminy Stęszew  .
 
§ 2. Ogłosić konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

§ 3. Ogłosić konkurs na realizację opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.
§ 4. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1, 2 i 3 (patrz poniżej).

§ 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Kurierze Lokalnym i Wieściach Stęszewskich.

§ 6. Termin składania ofert upływa w dniu 30 stycznia 2009 r., godz. 1500.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do Zarządzenia nr 175 z dnia 15 stycznia 2009 roku zmieniającego powyższe zarządzenie.

 

Załącznik do zarządzenia nr 167
z 30 grudnia 2008 r

OGŁOSZENIE

Burmistrz Stęszewa, na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr X/114/2007 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2009 z zakresu:
I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:
1. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej na terenie miejscowości Stęszew
2. Organizacji szkolenia i zawodów w szachach i warcabach
3. Organizacja  szkolenia  i zawodów w hokeju na trawie .
4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii „ORLIKI”
5. Organizacja  szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii Młodziki „
w miejscowości Stęszew
6. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowościach Wronczyn i Zaparcin
7. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Strykowo
8. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Skrzynki
9. Organizacji szkolenia i zawodów w piłce nożnej w miejscowości Sapowice
10. Organizacji zajęć sportowych w formie uczniowskich klubów sportowych.
11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej w miejscowości Modrze.
12. Tenis stołowy szkolenie i udział w zawodach drużyn młodzieżowych z terenu Miasta i Gminy Stęszew .
II. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1. Upowszechnianie kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.

III. Ochrony i promocji zdrowia polegające na:
1. Świadczeniu usług z zakresu opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew.

Na realizację zadań przeznacza się środki w wysokości:
1. na zadania wymienione w pkt. I kwotę 202.000,00 zł ( w 2008 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 175.000,00  zł),
W roku 2008 Gmina nie ogłaszała zadania z pkt. I nr 12
2. na zadanie wymienione w pkt. II kwotę 16.000,00 zł (w 2008 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 15.000,00 zł)
3. na zadanie wymienione w pkt. III kwotę 10.000,00 zł (w 2008 roku Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 10.000,00 zł).

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 w terminie do 30 stycznia 2009 roku godz. 1500. Komisyjne rozpatrywanie ofert odbędzie się w dniu 2 lutego  2009 roku w oparciu o następujące kryteria:
Dla zadań z punktów I i II
1) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
2) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
3) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
4) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
5) zasięg terytorialny działań objętych projektem
6) liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
7) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
8) charakter i praktyka działania organizacji
9) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
10) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11) struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.
Dla zadania z punktu III

1) zapewnienie opieki w domu jak i poza miejscem zamieszkania chorego
2) zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
3) realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
4) wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
5) efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
6) zasięg terytorialny działań objętych projektem
7) liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
8) perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
9) charakter i praktyka działania organizacji
10) dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11) dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew

1. Konkurs  obejmuje  zadania,  których  realizacja rozpocznie  się   od daty podpisania umowy, a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2009 r.
2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji  następuje z  odpowiednim  zastosowaniem przepisów  art.   16  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2.2. Zlecenie będzie następować poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
2.3. Wysokość dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania (korekty oferty) oraz  zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
2.4. W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z dotacji udzielonej w 2008 r., a złożone rozliczenie zostało zaakceptowane przez Burmistrza Stęszewa.
3. Warunki realizacji zadania.
3.1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie określonym w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowach.
3.2. Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3.3. Zadanie winno uwzględniać udział jak największej  liczny mieszkańców Gminy Stęszew.
4. Termin i miejsce składania ofert.
4.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)  posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działających na terenie Gminy Stęszew lub na rzecz jej mieszkańców.
4.2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4.3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.
4.4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.5. Do oferty należy dołączyć:
A. aktualny odpis z właściwego rejestru
B. statut organizacji
C. sprawozdanie merytoryczne za 2008 r. i finansowe za 2007 r. (jeżeli zostało już sporządzone)
D. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub związek wyznaniowy
E. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku
F. oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy prawo zamówień publicznych
G. oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta.
6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 w sekretariacie w terminie do 30 stycznia 2009 r. do godz. 1500.
7. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl lub w sekretariacie Urzędu.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
10. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Bożena Hudzia – tel. 819 71 22 i Marek Baranowski - tel. 061 819 71 42.

11. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
11.1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania ofert w oparciu o następujące kryteria:
11.2. zgodność celów projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy
11.3. realność kosztów realizacji projektu i kosztów realizacji zadania publicznego
11.4. wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
11.5. efekty projektu, jakość wskaźników i ich mierzenia
11.6. zasięg terytorialny działań objętych projektem
11.7. liczba uczestników zaangażowanych  realizację projektu
11.8. perspektywy kontynuacji projektu i cykliczność działań
11.9. charakter i praktyka działania organizacji
11.10. dokonania i doświadczenie organizacji w realizacji projektów
11.11. dotychczasowa współpraca z Gminą Stęszew
11.12. struktura wydatków rodzajowych, jakie zamierza się finansować z dotacji, wśród których priorytet powinny mieć wydatki na: organizację zawodów, dojazd na zawody, zakup pucharów, dyplomów i medali, ubezpieczenie uczestników, ekwiwalent sędziowski, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.
Stęszew, dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-12-30 13:13:07 | Data modyfikacji: 2009-01-15 12:20:12.
Data wprowadzenia: 2008-12-30 13:13:07
Data modyfikacji: 2009-01-15 12:20:12
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak