INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Stęszew, adres: ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 8197 122, email: burmistrz@steszew.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Nowińskim- Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, e-mail: iod@steszew.pl lub iod@comp-net.pl />

3. Dane osobowe przetwarzane są:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są

      1. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
      2. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
      3. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO - dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
      4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa
      5. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy
      6. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa

2. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
3. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
5. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umów, wniosków czy innych procedur.
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (.pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (.pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) (.pdf)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w CEIDG

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-05-25 20:34:27 | Data modyfikacji: 2018-08-31 10:17:09.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 20:34:27
Data modyfikacji: 2018-08-31 10:17:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak