Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Uchwała nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu
Poznańsiego w sprawie wprowadzaniu zakazu
używania jednostek pływających napedzanych
silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach
powiatu poznańskiego.
 treść uchwały Rady Powiatu Poznańskiego (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-13 13:51:04.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-16 14:06:11.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Stęszew na lata 2013 -
2032
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stęszew na lata 2013 - 2032

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:42:12.
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

 


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-11 10:39:59 | Data modyfikacji: 2013-10-11 10:44:15.
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu dotycząca projektu
programu usuwania azbestu na terenie gminy
Stęszew na lata 2013 - 2032

  


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-04 13:59:51 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:07:19.
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianie programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych
 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-10 12:55:13 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:07:19.
Informacja Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu
marszalek12012.gif
 marszałek2.gif

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-12-06 08:51:33 | Data modyfikacji: 2012-12-06 08:53:30.
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
GDOSr20121.gif
 GDOSr20122.gif

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-24 15:04:00 | Data modyfikacji: 2012-09-24 15:06:20.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu
projektu warunków korzystania z wód regionu
wodnego Warty
OBW20121sx.gif
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-11 11:13:33 | Data modyfikacji: 2012-09-11 11:16:54.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Lipno2012xsx.jpg
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-08-22 13:51:43 | Data modyfikacji: 2012-09-11 11:16:54.
Uchwała nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu
Poznańskiego z 28 listopada 2007 r. w sprawie:
wprowadzenia zakazu używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi
na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego
 Uchwała nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z 28 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-08-08 14:02:36 | Data modyfikacji: 2012-09-11 11:16:54.
Ogłoszenie o Rejestrze działalności regulowanej
Informujemy, że Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (prowadzony zgodnie z art. 9b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), prowadzi Zarząd Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” (Gmina Stęszew jest uczestnikiem w/w Związku).
W związku z tym, przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wpisu do w/w rejestru, prosimy o składanie wniosków na adres : Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, ul. 24 Stycznia 25, 64 – 020 Czempiń. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr Tel. 612 826 303 (Związek), lub 618 197 125 (Urząd Gminy Stęszew).  

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-31 07:22:02 | Data modyfikacji: 2012-01-31 07:24:08.
 Firmy, które uzyskały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-10-11 10:22:54 | Data modyfikacji: 2017-10-03 08:00:54.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4240.343.2011.PS

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-08-12 08:47:26 | Data modyfikacji: 2017-10-03 08:00:54.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4242.244.2011.WS

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-08-08 09:28:27 | Data modyfikacji: 2017-10-03 08:00:54.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4242.207.2011.WS

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-08-08 09:27:24 | Data modyfikacji: 2017-10-03 08:00:54.
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew (format .pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-11-22 13:26:46 | Data modyfikacji: 2013-07-24 10:45:59.
 Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew (format .pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-11-22 11:59:23 | Data modyfikacji: 2013-09-20 12:38:22.
 Mapa - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, proponowane obszary działania zakłądów zagospodarowania odpadów na terenie Województwa Wielkopolskiego(spakowany w formacie .rar)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-03-01 11:25:58 | Data modyfikacji: 2013-09-20 12:38:22.
 Mapa - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, istniejące obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi(spakowany w formacie .rar)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-03-01 11:22:07 | Data modyfikacji: 2013-09-20 12:38:22.

Zobacz:
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
   Informacje o środowisku
   Punkty zbierania zużytego sprzętu
   Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
   Ogłoszenie o azbeście
   Odbiór odpadów wielkogabarytowych
   Sprawozdania
   Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
   Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
   Informacja o jakości wody
   Przeciwdziałanie skutkom suszy
   Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia: 2005-03-01 11:22:07
Opublikowane przez: Marek Baranowski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl