Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 3
kwietnia 2020 roku
 Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:04:09.
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia
opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia
naturalnej retencji terenowej

Załącznik - pełny tekst oświadczenia (.docx)


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 14:27:11 | Data modyfikacji: 2019-05-29 14:39:18.
Uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców,
na terenie całego województwa wielkopolskiego,
od 1 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych,
np. bardzo drobnego miału
lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość
wyłącznie automatycznego podawania paliwa,
wysoką efektywność energetyczną
oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 13:41:47 | Data modyfikacji: 2018-04-11 13:42:52.
Uchwała nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu
Poznańsiego w sprawie wprowadzaniu zakazu
używania jednostek pływających napedzanych
silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach
powiatu poznańskiego.
 treść uchwały Rady Powiatu Poznańskiego (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-13 13:51:04.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-16 14:06:11.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Stęszew na lata 2013 -
2032
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stęszew na lata 2013 - 2032

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:42:12.
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

 


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-11 10:39:59 | Data modyfikacji: 2013-10-11 10:44:15.
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu dotycząca projektu
programu usuwania azbestu na terenie gminy
Stęszew na lata 2013 - 2032

  


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-04 13:59:51 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:07:19.
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianie programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych
 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-10 12:55:13.
Informacja Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu
 marszałek2.gif

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-12-06 08:51:33 | Data modyfikacji: 2012-12-06 08:53:30.
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
 GDOSr20122.gif

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-24 15:04:00 | Data modyfikacji: 2012-09-24 15:06:20.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu
projektu warunków korzystania z wód regionu
wodnego Warty
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-11 11:13:33 | Data modyfikacji: 2012-09-11 11:16:54.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-08-22 13:51:43.
Uchwała nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu
Poznańskiego z 28 listopada 2007 r. w sprawie:
wprowadzenia zakazu używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi
na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego
 Uchwała nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z 28 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-08-08 14:02:36.
Ogłoszenie o Rejestrze działalności regulowanej
Informujemy, że Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (prowadzony zgodnie z art. 9b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), prowadzi Zarząd Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” (Gmina Stęszew jest uczestnikiem w/w Związku).
W związku z tym, przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wpisu do w/w rejestru, prosimy o składanie wniosków na adres : Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, ul. 24 Stycznia 25, 64 – 020 Czempiń. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr Tel. 612 826 303 (Związek), lub 618 197 125 (Urząd Gminy Stęszew).  

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-31 07:22:02 | Data modyfikacji: 2012-01-31 07:24:08.
 Firmy, które uzyskały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-10-11 10:22:54 | Data modyfikacji: 2017-10-03 08:00:54.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4240.343.2011.PS

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-08-12 08:47:26.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4242.244.2011.WS

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-08-08 09:28:27.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu - znak WOO.I.4242.207.2011.WS

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-08-08 09:27:24.
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew (format .pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-11-22 13:26:46 | Data modyfikacji: 2013-07-24 10:45:59.
 Uchwała Nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew (format .pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-11-22 11:59:23 | Data modyfikacji: 2013-09-20 12:38:22.
 Mapa - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, proponowane obszary działania zakłądów zagospodarowania odpadów na terenie Województwa Wielkopolskiego(spakowany w formacie .rar)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-03-01 11:25:58.
 Mapa - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, istniejące obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi(spakowany w formacie .rar)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-03-01 11:22:07.

Zobacz:
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
   Informacje o środowisku
   Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
   Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
   Informacja o jakości wody
   Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
   Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew 2019 rok
Data wprowadzenia: 2005-03-01 11:22:07
Opublikowane przez: Marek Baranowski