Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia
opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia
naturalnej retencji terenowej

Załącznik - pełny tekst oświadczenia (.docx)


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 14:27:11 | Data modyfikacji: 2019-05-29 14:39:18.
Uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców,
na terenie całego województwa wielkopolskiego,
od 1 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych,
np. bardzo drobnego miału
lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość
wyłącznie automatycznego podawania paliwa,
wysoką efektywność energetyczną
oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

 

Opublikowane przez: Marcin Krzyżagórski | Data wprowadzenia: 2018-04-11 13:41:47 | Data modyfikacji: 2023-05-16 08:29:39.
Uchwała nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu
Poznańsiego w sprawie wprowadzaniu zakazu
używania jednostek pływających napedzanych
silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach
powiatu poznańskiego.
 treść uchwały Rady Powiatu Poznańskiego (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-13 13:51:04.
Ogłoszenie o Rejestrze działalności regulowanej
Informujemy, że Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (prowadzony zgodnie z art. 9b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), prowadzi Zarząd Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” (Gmina Stęszew jest uczestnikiem w/w Związku).
W związku z tym, przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wpisu do w/w rejestru, prosimy o składanie wniosków na adres : Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, ul. 24 Stycznia 25, 64 – 020 Czempiń. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr Tel. 612 826 303 (Związek), lub 618 197 125 (Urząd Gminy Stęszew).  

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-31 07:22:02 | Data modyfikacji: 2012-01-31 07:24:08.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego .  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew .  Ewidencja kąpielisk .  Informacje o środowisku .  Informacja Laboratorium Badań Środowiskowych .  Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew .  Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020 .  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .  Informacja o jakości wody .  Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew .  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew 2019 rok . 
Data wprowadzenia: 2012-01-31 07:22:02
Data modyfikacji: 2012-01-31 07:24:08
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak