2010

Zarządzenie Nr 278 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 26
sierpnia 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  278
BURMISTRZA  STĘSZEWA
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie                   bezprzetargowym

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.35 i art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2010r. Dz.U. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXI/291/2009 z dnia 02 grudnia 2009r.

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Stęszewie przy ul.Bukowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1410 o pow. 171 m2, księga wieczysta  PO1S/00038529/5 oraz działka 1420/3 o pow. 1276 m2 , księga wieczysta PO1S/00030123/3.
Księgi wieczyste  nie wykazują obciążeń.
Sprzedaż następuje na rzecz właściciela sąsiedniej działki w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Od dnia 01 stycznia 2004 r. dla powyższego terenu Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działki te stanowią łąki i pastwiska, nieużytek i drogę.

§ 2. Cena nieruchomości  wynosi 10.000,- zł.
W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-08-27 11:07:34 | Data modyfikacji: 2010-08-27 11:08:39.
Data wprowadzenia: 2010-08-27 11:07:34
Data modyfikacji: 2010-08-27 11:08:39
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót