2010

Zarządzenia Nr 270 i 271 BURMISTRZA STĘSZEWA z
dnia 1 lipca 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  270   
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 01 lipca 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie                     przetargu ustnego nieograniczonego

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXVII/335/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Stęszewie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Stęszewie przy ul.Wierzbowej, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Stęszewa nr 270 z dnia 01.07.2010r.

WYKAZ
działek budowlanych
położonych w Stęszewie przy  ul. Wierzbowej
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Nr K. W.

Rodzaj zabudowy

Położenie ul.

Cena wywoławcza netto

1

1677/1

2175

PO1S/00029564/4

zabudowa wolnostojąca

Wierzbowa

408.900,-

2

1677/2

1704

-"-

-"-

-"-

320.350,-

3

1677/3

1513

-"-

-"-

-"-

284.440,-

4

1677/4

1393

-"-

-"-

-"-

261.880,-

5

1677/5

1272

-"-

-"-

-"-

239.140,-

6

1677/6

1429

-"-

-"-

-"-

268.650,-

7

1677/7

1408

-"-

-"-

-"-

264.700,-

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Działki położone są w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie jeziora Lipno.
Media: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu.
Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.


Zarządzenie Nr 271
BURMISTRZA  STĘSZEWA
z dnia 1 lipca 2010r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Tomicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz §2 Uchwały nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010r.

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości nr 80 i 82 o powierzchniach odpowiednio 0,0600 ha i 0,3800 ha położone w Tomicach.

§ 2

Odstępuje się od pobierania czynszu, z uwagi na to, że grunt stanowi pastwisko klasy VI.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-06 07:40:02 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:12:07.
Data wprowadzenia: 2010-07-06 07:40:02
Data modyfikacji: 2011-01-17 10:12:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót