Ogłoszenia o naborze / wyborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko- zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Burmistrz Gminy Stęszew


ogłasza nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew


ul. Poznańska 11,


62-060 Stęszew


 


A. Wymagania niezbędne:


1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;


2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;


3) posiadanie:


a) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,


b) dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,


c) dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;


4) posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy w tym, łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.


 


B. Wymagania dodatkowe:


1) biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość programu „Źródło”,


2) znajomość przepisów prawa: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o opłacie skarbowej, instrukcja kancelaryjna i archiwalna,


3) samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość;


4) prawo jazdy kat B,


 


C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:


- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, uznania dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska,


- prowadzenie Rejestru Stanu Cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,


- prowadzenie skorowidzów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokumentacji zbiorczej akt,


- sporządzanie aktów: urodzeń, zgonów i małżeństw oraz rejestrów pomocniczych do tych akt,


- odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego oraz wydawanie z tych aktów odpisów skróconych i zupełnych,


- prowadzenie postępowania administracyjnego i orzekanie w sprawach rejestracji stanu cywilnego,


- udzielanie ślubów w Urzędzie i poza nim,


- wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,


- prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,


- wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,


- prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w kraju i za granicą,


- sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu cywilnego,


- udzielanie informacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych,


- prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,


- przekazywanie informacji do organów ewidencji ludności i do właściwych urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych w USC zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób,


- współdziałanie z organami ewidencji ludności.


 


D. Wymagane dokumenty:


-życiorys (CV),


-list motywacyjny,


-kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,


-kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,


-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.


-aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,


- kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,


-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902).


 


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.


 


Warunki pracy:


Miejsce pracy:


Urząd Miejski Gminy Stęszew


ul. Poznańska 11


62-060 Stęszew


Godziny pracy:


Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od 9.00 do 17.00


Pozostałe poniedziałki 8:00-16:00,


Od wtorku do piątku 7:00-15:00


Oferta dotyczy 1 stanowiska-na pełen etat.


 


Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2017r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”.


 


Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:49:36 | Data modyfikacji: 2017-07-31 09:37:05.
Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:49:36
Data modyfikacji: 2017-07-31 09:37:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót