Podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” nr RPWP.08.01.02-30-0097/17  .
Partner wiodący: Mały Inżynier Ewa Bednarek
Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Stęszew w okresie 01.03.2021-30.06.2023. Celem projektu jest do 30.06.2023 160 uczniów (80K i 80M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stęszewie z terenu Gm. Stęszew (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie
kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 220 osób tj. 20 nauczycieli (18K;2M), 200 uczniów (100K;100M), Szkoły Podstawowej w Stęszewie.
W ramach projektu zrealizowane zostaną:
a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;
b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji
procesu nauczania;
c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia
dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji;
d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie UE: 365 402,02 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Stęszew informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pt. Informatyka się liczy!, nr RPWP.08.01.04-30-0002/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Przyczyna przystąpienia do realizacji: projekt przyczyni się do poprawy poziomu kształcenia w gminie przez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkolenia nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych.

Uzasadnienie przystąpienia do partnerstwa: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera zajmuje się zwiększeniem zainteresowania dzieci i młodzieży różnorodnymi aktywnościami edukacyjnymi, które w sposób interaktywny zbliżają je do tajemniczego świata nauk ścisłych. Fundacja posiada potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do realizacji projektu. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-08-30 20:27:50 | Data modyfikacji: 2021-04-13 10:23:26.
Data wprowadzenia: 2020-08-30 20:27:50
Data modyfikacji: 2021-04-13 10:23:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak