dot. projektowanej budowy linii kablowych nN 0,4kV o długości ok. 40,0mb, na działkach o nr ewid. 215/2, 216/2, 200/1, 197/2, obręb Łódź.
2018-11-13 09:46:59
Znak sprawy:PP.6733.023.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii kablowych nN 0,4kV o długości ok. 40  ...więcej

dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki o nr ewid 1681 w Stęszewie.
2018-11-08 07:55:55
Znak sprawy: PP.6720.005.2017   OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach   ...więcej

dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z przyłączeniami. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 375, obręb Modrze.
2018-11-07 11:47:29
Znak sprawy:PP.6733.020.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 07 listopada 2018 roku   ...więcej

dot. budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stanowiska słupowego SN15kV. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 361, 354, 355, 439, 322, 325, obręb Trzebaw.
2018-11-06 12:45:42
Znak sprawy:PP.6733.018.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 06 listo  ...więcej

dot. budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stanowiska słupowego SN15kV. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 311, 310/1, 186/1, 209/1, 162, obręb Trzebaw.
2018-11-06 12:44:31
Znak sprawy:PP.6733.017.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 31 paźdz  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-10-19 09:23:31
Nr sprawy:PP.6721.005.2018 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej ø90÷300mm o długości ok. 1650,0m, na działkach o nr ewid. 71, 72, obręb Jeziorki, 166, obręb Rybojedzko.
2018-10-15 15:54:44
znak sprawy: PP.6733.021.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej ø90÷300m  ...więcej

dot. ustalenia warunków zabudowy dla budowy obiektu handlowo-usługowego wraz z pylonem reklamowym, wjazdami, parkingiem, zbiornikiem na wodę do celów p/poż o poj. do 100,0m3, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 50/25, 50/22, obręb Stęszew.
2018-10-15 15:30:18
Znak sprawy:PP.6730.098.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1257, ze zmianami), w związku z postępowaniem w sprawie ustaleni  ...więcej

dot. wyłożenia do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Stęszew.
2018-10-09 11:35:31
Znak sprawy:PP.062.001.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Stęszew. Na podstawie artykułu 19   ...więcej

dot. projektowanej przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z przyłączeniami, na działce o nr ewidencyjnym: 375, obręb Modrze.
2018-10-02 14:05:55
Znak sprawy:PP.6733.020.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV w  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø 110mm o długości l=~180,0m. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 55/6, obręb Witobel.
2018-09-24 12:45:54
Znak sprawy:PP.6733.015.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 24 wrześn  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej, przebudowy istniejącego chodnika oraz wykonanie wpustu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, na działkach o nr ewid. 328, 329, obręb Będlewo.
2018-09-20 09:56:26
Znak sprawy:PP.6733.019.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej, przebudowy istnieją  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE o długości l=~150,0m. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 55/6, obręb Witobel.
2018-09-17 10:50:52
Znak sprawy:PP.6733.014.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 wrze  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE dn110 o długości l=~340,0m. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 243/13, 243/35, 243/69, obręb Wronczyn.
2018-09-17 10:46:54
Znak sprawy:PP.6733.013.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 wrze  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PEdn63 o długości l=~480,0m. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 243/3, 243/13, 243/27, 243/35, obręb Wronczyn.
2018-09-17 10:45:38
Znak sprawy:PP.6733.012.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 wrze  ...więcej

dot. projektowanej przebudowy pasa drogowego ul. Wierzbowej polegającej na: budowie jezdni i chodnika wraz podłączeniem do drogi gminnej oraz zjazdami indywidualnymi. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 1677/8, obręb Stęszew.
2018-09-17 10:44:15
Znak sprawy:PP.6733.011.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 13 w  ...więcej

dot. projektowanej budowy linii kablowej SN 15kV i nN 0,4kV oraz słupa w linii napowietrznej, na działkach o nr ewid. 361, 354, 355, 439, 322, 325, obręb Trzebaw.
2018-09-07 14:12:34
Znak sprawy:PP.6733.018.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii kablowej SN 15kV i nN 0,4kV oraz słup  ...więcej

dot. projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.
2018-08-30 14:42:12
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku z ponownie podjętym postępowaniem w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (decyzja z dnia 31 lipca 2018r. nr SKO.GP.40000.364.2018) zaskarżonej decyzji o o  ...więcej

dot. jektowanej budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stanowiska słupowego SN15kV, na działkach o nr ewid. 311, 310/1, 186/1, 209/1, 162, obręb Trzebaw.
2018-08-24 11:20:30
Znak sprawy:PP.6733.017.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stano  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø 110 o długości l=~180,0mb, na działce o nr ewid. 55/6, obręb Witobel.
2018-08-10 13:54:23
Znak sprawy:PP.6733.015.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø 110 o długo  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 186
następne