OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2019-01-02 14:56:20
PP.6721.008.2017 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018  ...więcej

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działki o nr ewid. 95/14, 109/20, 109/22, 118/6 w miejscowości Skrzynki, obręb Skrzynki, gmina Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-12-27 11:09:13
Znak sprawy:PP.6721.007.2017   OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marc  ...więcej

dot. budowy linii kablowych nN 0,4kV o długości ok. 40,0mb. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 215/2, 216/2, 200/1, 197/2, obręb Łódź.
2018-12-27 11:06:55
Znak sprawy:PP.6733.023.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 27 grudnia 2018 roku   ...więcej

dot. projektowanej przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z ze zmianą lokalizacji istniejących słupów, na działkach o nr ewidencyjnych: 412/2, 411/2, obręb Modrze.
2018-12-19 10:48:58
Znak sprawy: PP.6733.029.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV   ...więcej

dot. budowy promenady – ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury (ławki, śmietniki, tablice informacyjne, plac zabaw, wiata i stojaki dla rowerów) oraz oświetleniem typu parkowego na działkach o nr ewid.: 1755, 1756/3, 1778/1, 1779/1, 1780/1, 1792, 1794, 1678, 1677/9, 1693/2, 1692, 1689 obręb Stęszew.
2018-12-18 13:11:25
Znak sprawy: PP.6733.022.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy promenady – ścieżki spacerowej wraz z elementami   ...więcej

dot. projektowanej budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr POZ3116B, składającej się z wolnostojącej wieży stalowej o max. wys. 63,0m nad poziom terenu stanowiącą platformę do zawieszenia anten sektorowych i radioliniowych, prefabrykowanych szaf technicznych z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, systemowego ogrodzenia oraz wewnętrznej linii zasilającej, na działkach o nr ewid. 446, 445, 444 obręb Modrze.
2018-12-13 08:32:39
Znak sprawy: PP.6733.027.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii kom  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Strykowo”, na działkach o nr ewid. 358/6, 358/5, 357, 344, 613, 578/1, obręb Strykowo.
2018-12-12 14:54:39
Znak sprawy:PP.6733.028.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  ...więcej

dot. projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na działce o nr ewid. 196/8, obręb Sapowice.
2018-12-12 14:53:24
Znak sprawy:PP.6733.026.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na   ...więcej

dot. projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na działce o nr ewid. 196/8, obręb Sapowice.
2018-12-12 13:58:13
Znak sprawy:PP.6733.026.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na   ...więcej

dot. projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na działce o nr ewid. 246/3, obręb Witobel.
2018-12-12 13:57:06
Znak sprawy:PP.6733.025.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na   ...więcej

dot. projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na działce o nr ewid. 498, obręb Będlewo.
2018-12-12 13:55:54
Znak sprawy:PP.6733.024.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na   ...więcej

dot. budowy sieci wodociągowej ø90÷300mm o długości ok. 1650,0mb, na działkach o nr ewid. 71, 72, obręb Jeziorki, 166, obręb Rybojedzko.
2018-11-28 08:03:35
Znak sprawy:PP.6733.021.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 27 listopada 2018 roku  ...więcej

dot. przebudowy drogi wewnętrznej o długości ok. 300,0mb i szer. jezdni 4,0÷6,0 m, z warstwą ścieralną z kostki betonowej typu „bruk epoka”, przebudowy istniejącego chodnika na długości do 400,0m oraz wykonanie wpustu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 328, 329, obręb Będlewo.
2018-11-28 08:02:29
Znak sprawy:PP.6733.019.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 27 listopada 2018 rok  ...więcej

dot. projektowanej budowy linii kablowych nN 0,4kV o długości ok. 40,0mb, na działkach o nr ewid. 215/2, 216/2, 200/1, 197/2, obręb Łódź.
2018-11-13 09:46:59
Znak sprawy:PP.6733.023.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii kablowych nN 0,4kV o długości ok. 40  ...więcej

dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki o nr ewid 1681 w Stęszewie.
2018-11-08 07:55:55
Znak sprawy: PP.6720.005.2017   OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach   ...więcej

dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z przyłączeniami. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 375, obręb Modrze.
2018-11-07 11:47:29
Znak sprawy:PP.6733.020.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 07 listopada 2018 roku   ...więcej

dot. budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stanowiska słupowego SN15kV. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 361, 354, 355, 439, 322, 325, obręb Trzebaw.
2018-11-06 12:45:42
Znak sprawy:PP.6733.018.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 06 listo  ...więcej

dot. budowy linii kablowej SN 15kV wraz z budową stanowiska słupowego SN15kV. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 311, 310/1, 186/1, 209/1, 162, obręb Trzebaw.
2018-11-06 12:44:31
Znak sprawy:PP.6733.017.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zmianami) informuję, że w dniu 31 paźdz  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-10-19 09:23:31
Nr sprawy:PP.6721.005.2018 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej ø90÷300mm o długości ok. 1650,0m, na działkach o nr ewid. 71, 72, obręb Jeziorki, 166, obręb Rybojedzko.
2018-10-15 15:54:44
znak sprawy: PP.6733.021.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej ø90÷300m  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 199
następne