OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 1540/2, obręb Stęszew, w Stęszewie przy ul. Kościańskiej.
2022-06-24 12:34:34
Znak sprawy: PP.6730.051.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 735, z późniejszymi zmianami) informuję, że w d  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE dn 110 o długości do: l=~145,0m. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid.: 300, 324, 358/3 obręb Strykowo, gmina Stęszew.
2022-06-24 09:25:52
Znak sprawy: PP.6733.006.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz.U.2022.503) informuję, że w dniu 23 czerwca 2022 roku wydana zosta  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid.: 105/2, 134/2, 151 obręb Słupia, gmina Stęszew.
2022-06-24 09:22:51
Znak sprawy: PP.6733.005.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz.U.2022.503) informuję, że w dniu 23 czerwca 2022 roku wydana zosta  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW eot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE Ø90 o długości 130,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 1781/2, 1752, 1712 obręb Stęszew, gmina Stęszew.
2022-06-20 14:56:37
Znak sprawy: PP.6733.008.2022 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE Ø90 o  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 330025P Sapowice - Stęszew, na działkach o nr ewidencyjnych: 54/3, 54/1 – obręb Zamysłowo, 240, 247 - obręb Krąplewo, 184 - obręb Sapowice, gmina Stęszew.
2022-06-20 11:06:39
Znak sprawy: PP.6733.007.2022 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 330025P Sapowice -  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. decyzji umarzającej postępowanie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia odwadniającego obiekt budowlany, na działce o nr ewidencyjnym: 156/5 obręb Łódź, gmina Stęszew.
2022-06-02 08:04:26
Znak sprawy: PP.6733.004.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz.U.2022.503) informuję, że w dniu 01 czerwca 2022 roku wydana zosta  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stęszew do 2036 roku.
2022-06-02 07:29:35
Znak sprawy: PP.062.001.2021   O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stęszew do 2036 roku. Na podstawie art. 19 ust  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. ustalenia warunków zabudowy dla nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 1540/2, obręb Stęszew, w Stęszewie przy ul. Kościańskiej.
2022-06-01 12:12:23
Znak sprawy: PP.6730.051.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późniejszymi zmianam  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 17/8 obręb Skrzynki.
2022-05-26 13:14:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW w sprawie zmiany decyzji nr 030/21 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 215, 216, 218, 220/14, 220/13, 234/4, 234/5 obręb Krąplewo.
2022-05-19 12:43:58
Znak sprawy: PP.6733.030.2021 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek: Pana Marcina Trendy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 030/21 o lokalizacji inwe  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew, obejmującego działki o nr ewid. 205 i 148/28, obręb Dębienko, zlokalizowane przy ul. Zacisze w Dębienku.
2022-05-18 08:36:07
Znak sprawy: PP.6721.001.2022 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew, obejmującego d  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kablowej linii elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej i drogi dojazdowej o łącznej mocy do 1MW i łącznej powierzchni zainwestowania do 2,0ha, na terenie w miejscowości Zamysłowo, obejmującym fragmenty działek o nr ewid. 227, 228, obręb Zamysłowo, gmina Stęszew.
2022-05-18 08:28:13
Znak sprawy: PP.6730.192.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 503), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a) ustawy o udostę  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kablowej linii elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej i drogi dojazdowej o łącznej mocy do 1MW i łącznej powierzchni zainwestowania do 2,0ha, na terenie w miejscowości Zamysłowo, obejmującym fragmenty działek o nr ewid. 227, 228, obręb Zamysłowo, gmina Stęszew.
2022-05-18 08:18:55
Znak sprawy: PP.6730.192.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 735, z późniejszymi zmianami) informuję, że w d  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej „Piekary 1”, o łącznej mocy do 80,0MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym – przyłączami, stacjami elektroenergetycznymi, transformatorami, inwerterami oraz opcjonalnie stacją SN/WN, na działkach w miejscowościach Piekary i Dobra, obejmującego fragmenty działek o nr ewid. 119/8, 140/2, 140/3, obręb Piekary, gmina Stęszew, oraz nr ewid. 122/1, obręb Dobra, gmina Buk.
2022-05-11 12:24:11
Znak sprawy: PP.6730.173.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 66a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 503), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a) ustawy o udostę  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 300, 358/3, 324 obręb Strykowo, gmina Stęszew.
2022-05-10 11:05:06
Znak sprawy: PP.6733.006.2022 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach   ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia w miejscowości Słupia, na działkach o nr ewidencyjnych: 105/2, 134/2, 151 obręb Słupia, gmina Stęszew.
2022-05-06 10:07:08
Znak sprawy: PP.6733.005.2022 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z sie  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV, Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid.: 31/2, 92/1, 93/35 obręb Skrzynki, gmina Stęszew.
2022-05-04 07:28:52
Znak sprawy: PP.6733.002.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) informuję, że w dniu 29 kwietni  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem, szafą kablową i stanowiskiem słupowym nn 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid.: 509, 543/4, 553/1, 552, 555/2 obręb Wronczyn, gmina Stęszew.
2022-05-04 07:26:20
Znak sprawy: PP.6733.003.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) informuję, że w dniu 29 kwietni  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 17/8 obręb Skrzynki.
2022-04-22 10:38:50
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia odwadniającego obiekt budowlany, na działce o nr ewidencyjnym: 156/5 obręb Łódź.
2022-04-21 13:37:54
Znak sprawy: PP.6733.004.2022 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia odwadniającego obiek  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 494
następne