dot. projektowanej budowy jezdni oraz przebudowy chodnika na ul. Łąkowej wraz z remontem istniejącego chodnika, na działkach o nr ewid. 334, 328, 589, 335/2, obręb Będlewo.
2019-09-18 09:49:05
Znak sprawy: PP.6733.026.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego dla Gminy Stęszew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy jezdni oraz przebudowy chodni  ...więcej

dot. budowy sieci wodociągowej PE Ø90-125 na działkach o numerach ewidencyjnych: 176/2, 173/2, 186/2, 330, 331 obręb Trzebaw oraz 34, 38 obręb Łódź.
2019-09-02 11:27:13
Znak sprawy:PP.6733.017.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 02 wrześn  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 92/1, 109/12, 109/23, obręb Skrzynki.
2019-08-27 14:35:19
Znak sprawy: PP.6733.025.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwe  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o nr ewidencyjnym: 92/2, obręb Skrzynki.
2019-08-27 14:20:27
Znak sprawy: PP.6733.024.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwe  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 240, 358/4, 343, obręb Strykowo.
2019-08-27 13:57:25
Znak sprawy: PP.6733.023.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego dla Pana Artura Piekarskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE, na działkach o nr ewidencyjnych: 260/2, 304, obręb Zamysłowo.
2019-08-27 13:41:35
Znak sprawy: PP.6733.022.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwe  ...więcej

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Stęszew w zakresie dobudowy stanowiska transformatora, pola łącznika szyn oraz baterii kondensatorów, na działkach o nr ewidencyjnych: 115, 116/1 obręb Zamysłowo.
2019-08-21 08:48:24
Znak sprawy: PP.6733.021.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego dla Enea Operator sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy stacji elektroenergetycz  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11, na działkach o nr ewidencyjnych: 267/6, 268, obręb Zamysłowo.
2019-08-20 09:00:40
Znak sprawy:PP.6733.016.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 19 sierpnia  ...więcej

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11, na działkach o nr ewidencyjnych: 233, 358/4, 346, obręb Strykowo.
2019-08-16 14:07:05
Stęszew, dnia: 16 sierpnia 2019r. Znak sprawy: PP.6733.020.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci ga  ...więcej

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.
2019-08-12 14:25:22
Nr sprawy:PP.6721.001.2019 OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dębno i Dębienko, gmina Stęszew Na podstawie  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2019-08-12 14:24:18
Nr sprawy:PP.6721.002.2019 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sasankowej i ul. Różanej w Stęszewie w ramach postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2019-08-12 14:22:52
Nr sprawy:PP.6721.002.2019 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sasankow  ...więcej

dot. wydana decyzji ustalającej warunki zabudowy dobudowy tarasu do istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Trzebawiu.
2019-07-24 11:26:01
Znak sprawy:PP.6730.062.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096, ze zmianami) informuję, że w dniu 24 lipca  ...więcej

dot. OBWIESZCZENIE dla terenu działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew.
2019-07-19 12:15:11
Nr sprawy:PP.6721.008.2019 OBWIESZCZENIEdla terenu działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze z  ...więcej

dot. budowy wieży do obserwacji ornitologicznych. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 297, obręb Krąplewo.
2019-07-19 10:03:35
Znak sprawy:PP.6733.014.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 19 lipca 2  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dębienko w rejonie ulicy Podgórnej, gmina Stęszew.
2019-07-18 13:26:56
Nr sprawy:PP.6721.007.2019 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dębienko w rejonie ulicy Podgórnej, gmina Stęszew Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy   ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE Ø 90-125 o długości ok. 1200,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 176/2, 173/2, 186/2, 330, 331 obręb Trzebaw oraz 34, 38 obręb Łódź.
2019-07-17 12:18:25
Znak sprawy: PP.6733.017.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej PE Ø 90-125 o d  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11, na działkach o nr ewidencyjnych: 267/6, 268, obręb Zamysłowo.
2019-07-08 15:43:05
Znak sprawy: PP.6733.016.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 P  ...więcej

dot. ustalenia warunków zabudowy dla budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacją transformatorową i drogą dojazdową o całkowitej powierzchni zainwestowania do 0,9990ha, na działkach o nr ewidencyjnych 227, 228, obręb Zamysłowo.
2019-07-03 09:02:04
Znak sprawy:PP.6730.063.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096, ze zmianami), w związku z trwającym postępowaniem  ...więcej

dot. warunków zabudowy dla dobudowy tarasu do istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Topolowej 3 w Trzebawiu, na działce o nr ewid. 307/4, obręb Trzebaw.
2019-07-01 11:29:38
Znak sprawy:PP.6730.062.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096, ze zmianami), w związku z trwającym postępowaniem  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 257
następne