Ogłoszenia pozostałe

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- fragment wsi Strykowo i Sapowice

Znak sprawy:
PP.6721.004.14


O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 199, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235, ze zmianami), w związku z uchwałą Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 lutego 2015 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew – fragment wsi Strykowo i Sapowice, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 12 października 2015r do 09 listopada 2015r w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 listopada 2015r (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pokój nr 9 o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie
do Burmistrza Gminy Stęszew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2015r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, e-mail: budownictwo@steszew.pl; planowanie@steszew.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Burmistrz Gminy Stęszew.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

(-)
/Włodzimierz Pinczak/

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2015-09-25 08:56:57.
Data wprowadzenia: 2015-09-25 08:56:57
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót