Ogłoszenia pozostałe

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63
o długości l=~100,0mb, na działce o nr ewid.
120, obręb Łódź

Znak sprawy:

PP.6733.015.15


                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199. ze zmianami) informuję, że w dniu 24 września 2015 roku wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~100,0mb, na działce o nr ewid. 120, obręb Łódź.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~100,0mb, na działce o nr ewid. 120, obręb Łódź

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:25:10.
Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:25:10
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót