Ogłoszenia pozostałe

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm2,
o długości około 235m wraz z ośmioma słupami
oświetleniowymi i szafką sterującą, na
działce o nr ewid. 425/11, obręb Stęszew –
ul. Józefa Wybickiego

Znak sprawy:
PP.6733.018.15

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
budowy linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm2,
o długości około 235m wraz z ośmioma słupami oświetleniowymi i szafką sterującą,
na działce o nr ewid. 425/11, obręb Stęszew – ul. Józefa Wybickiego.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2013r. poz. 267 ze zmianami/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 09 października 2015r.
W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 10:00 – 14:00.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm2, o długości około 235m wraz z ośmioma słupami oświetleniowymi i szafką sterującą, na działce o nr ewid. 425/11, obręb Stęszew – ul. Józefa Wybickiego

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2015-09-24 07:54:38.
Data wprowadzenia: 2015-09-24 07:54:38
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót