Ogłoszenia pozostałe

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63
o długości ok. 100,0mb, na działce o nr ewid.
120, obręb Łódź

Znak sprawy:
PP.6733.015.15

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości ok. 100,0mb, na działce o nr ewid. 120, obręb Łódź.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2013r. poz. 267 ze zmianami/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 31 sierpnia 2015r.
W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 1000 – 1400.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)

/WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości ok. 100,0mb, na działce o nr ewid. 120, obręb Łódź

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2015-08-13 12:41:18.
Data wprowadzenia: 2015-08-13 12:41:18
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót