> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw
organizacyjno – technicznych

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół ogłasza nabór na stanowisko do spraw organizacyjno-technicznych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew

A. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie ;
2) wykształcenie wyższe;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
6) znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa zamówień publicznych , prawa samorządowego, postępowania administracyjnego, prawa budowlanego , ochrona danych osobowych, prawa autorskie i prawa pokrewne

B. Wymagania dodatkowe :
1) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gmin;
2) umiejętność pracy w zespole;
3) komunikatywność , odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność i terminowość;
4) odporność na stres
5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
6) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office, Internet;
7) znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności : dokumentowania postępowań o wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego;
8) umiejętność opracowywania umów w sprawie udzielania zamówienia publicznego;
9) prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego samochodu

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku :
- przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- opracowanie i publikowanie SIWZ , przygotowanie i publikowanie ogłoszeń z obszaru zamówień publicznych oraz wykonywanie innych czynności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z obowiązujących procedur;
- sporządzanie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych;
- przygotowywanie i prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. Euro;
- przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji;
- uczestnictwo w opracowywaniu planów remontów pod względem rzeczowym;
- organizowanie wykonawstwa robót remontowych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną oraz dokonywanie zakupów zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
- organizowanie odbioru wykonywanych robót oraz uczestnictwo w pracach komisji;
- przygotowywanie zleceń na wykonywanie drobnych prac remontowych i napraw;
- współpraca z Dyrektorami poszczególnych jednostek oświatowych w zakresie usuwania awarii, drobnych uszkodzeń oraz likwidacji uchybień określonych w wyniku kontroli przeciwpożarowej i sanitarnej;
- organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego oraz remontów budynków w administracji ZEAS;
- prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozów uczniów do szkół oraz innych przewozów uczniów w ramach statutowej działalności placówek oświatowych (przetarg + harmonogram dowozów);
- przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
- obsługa bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (placówki oświatowe + ZEAS)

D. Wymagane dokumenty :
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie i referencje,
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEAS – Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi 6 %.

Warunki pracy :

Miejsce pracy : Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie ul. Poznańska 11 62 – 060 Stęszew Godziny pracy : Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca : od 9.00 do 17.00 Pozostałe poniedziałki : od 8.00 do 16.00 Od wtorku do piątku : od 7.00 do 15.00

Oferta dotyczy 1 stanowiska – na pełen etat.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2016 roku osobiście w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół pokój nr 22 bądź listownie - Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół , ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew w kopercie z napisem „ Nabór na stanowisko do spraw organizacyjno – technicznych.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu : www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:56:02 | Data modyfikacji: 2016-09-20 12:03:39.
Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:56:02
Data modyfikacji: 2016-09-20 12:03:39
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl