Ogłoszenia o naborze / wyborze

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18,
62-060 Stęszew

Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:


Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :
1/ jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która :
a/posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej
szkole, przedszkolu,
b/ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d/uzyskała :
w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora co najmniej
dobrą ocenę pracy w szkole, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia
w szkole wyższej,
e/posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f/nie była karana karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne,
g/nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h/ nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i/nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
/ Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 ze zmianami /,
2/do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci nie będący nauczycielami,
o ile :
a/ukończyli studia wyższe magisterskie,
b/posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym
c/posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi
kształcenia w szkole,
d/ mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e/nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
f/spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w punkcie 1b, 1e – 1i.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1/uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły, przedszkola,
2/poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności
informację o :
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
4/oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa
w pkt.3,
5/oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom
ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą,
6/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
7/oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8/oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9/oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
10/oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z
dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11/oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
nauczyciela,
12/oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
13/oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.Dz. U. z 2014r.,
poz.191), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
14/oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.

III. Oferty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora…” należy składać do dnia 1 czerwca 2016 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew .
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Stęszew.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-17 08:35:14.
Data wprowadzenia: 2016-05-17 08:35:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót