> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Nabór na stanowisko do spraw leśnictwa i ochrony
środowiska- ½ etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw leśnictwa i ochrony środowiska- ½ etatu

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw leśnictwa i ochrony środowiska- ½ etatu

A. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie (preferowane kierunki: leśnictwo, ochrona środowiska),
2) znajomość: ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,
3) umiejętność redagowania pism,
4) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadania, zdyscyplinowanie,
5) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
6) komunikatywność i dyspozycyjność,
7) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
8) dobry stan zdrowia,
9) prawo jazdy kat B oraz własny samochód,

B. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,


C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych z zadrzewianiem i zalesianiem,
- przygotowywanie, wydawanie decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości oraz pasów drogowych,
- przygotowywanie, wydawanie decyzji o ustaleniu opłat lub kar za usunięcie drzew o krzewów z terenów nieruchomości bez wymaganego zezwolenia,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym uznawanie drzew
za pomniki przyrody.

D. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202).
Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2015r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem „ Nabór na stanowisko do spraw leśnictwa i ochrony środowiska- ½ etatu”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:28:29 | Data modyfikacji: 2015-05-12 12:39:30.
Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:28:29
Data modyfikacji: 2015-05-12 12:39:30
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl