> Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o długości l=~280,0mb, obejmującej działki o nr ewid. 172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7, obręb Sapowice.
2017-06-09 14:14:03
Znak sprawy:PP.6733.011.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 09 czerwca   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy w przypadku udziału wielu stron w postępowaniu.
2017-06-06 13:35:50
Znak sprawy:PP.6730.056.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 23, ze zmianami) w związku z wnioskiem Pani Anny Połki z  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew.
2017-06-02 14:09:54
Znak sprawy:PP.6733.010.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 02 czerwca   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC/PE ø63-200 o długości l=~250,0m wraz z przepompownią ścieków, obejmującej działki o nr ewid. 125/11, 124, 85/2, 85/1, 98, 50, obręb Dębienko.
2017-06-02 14:06:35
Znak sprawy:PP.6733.009.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 02 czerwca   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy dróg wewnętrznych na ul. Polnej i ul. Krętej w Dębienku, na terenie działek o nr ewid. 135, 136, 139, 140, 143/1, 143/3, 145/11, 146/7, obręb Dębienko.
2017-06-01 11:44:36
Znak sprawy:PP.6733.007.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 31 maja 201  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø90/110 o długości ok. l=~60,0m, obejmującej działkę o nr ewid. 113/23, obręb Sapowice.
2017-05-25 14:20:14
Znak sprawy:PP.6733.012.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej PE ø90/110 o dłu  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowie drogi gminnej wewnętrznej, budowie kanalizacji deszczowej i budowie rowu melioracyjnego, obejmującej działki o nr ewid. 113, 160/1, 170/6, 178, 179/1, 179/2, 180/1, 181/1, obręb Witobel.
2017-05-25 13:49:56
Znak sprawy:PP.6733.008.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 25 maja 20  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.
2017-05-24 12:18:17
Nr sprawy:PP.6721.008.2016 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pl  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo.
2017-05-23 06:53:20
Nr sprawy:PP.6721.022.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy dwóch linii kablowych elektroenergetycznych SN-15kV, na tereny działek o nr ewid. 50/17, 51/2, 49, 94, 41, obręb Stęszew.
2017-05-19 09:28:10
Znak sprawy:PP.6733.006.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 19 maja 201  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, na działce o nr ewid. 215, obręb Krąplewo.
2017-05-19 09:25:23
Znak sprawy:PP.6733.005.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 18 maja 20  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. pbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 o długości l=~150,0mb, na działce o nr ewid. 128/80, obręb Rybojedzko.
2017-05-19 09:22:22
Znak sprawy:PP.6733.003.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 18 maja 201  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~55,0mb, na działce o nr ewidencyjnym: 11, obręb Piekary.
2017-05-11 14:18:41
Znak sprawy:PP.6733.004.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 11 maja 20  ...więcej

2017-05-09 10:59:57
Znak sprawy:PP.6733.002.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 05 maja 20  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o długości l=~280,0mb oraz 3 złącz kablowo - pomiarowych, obejmującej działki o nr ewid. 172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7, obręb Sapowice.
2017-04-24 13:13:44
Znak sprawy:PP.6733.011.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej si  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew.
2017-04-19 08:09:13
Znak sprawy:PP.6733.010.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC/PE ø63-200 o długości l=~250,0m wraz z przepompownia ścieków, obejmującej działki o nr ewid. 125/11, 124, 85/2, 85/1, 98, 50, obręb Dębienko.
2017-04-18 12:06:35
Znak sprawy:PP.6733.009.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej kratownicowej o maksymalnej wysokości 63,0m n.p.t stanowiącej platformę dla anten sektorowych i radiolinii wraz z prefabrykowanymi szafami technicznymi z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, estakady kablowej pomiędzy szafami a wieżą oraz ogrodzenia, na działce o numerze ewidencyjnym 269, obręb Wronczyn, gmina Stęszew.
2017-04-14 11:34:11
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 12 kwietnia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębienko, gmina Stęszew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2017-04-10 11:43:23
Nr sprawy:PP.6720.007.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowie drogi gminnej wewnętrznej, budowie kanalizacji deszczowej i budowie rowu melioracyjnego, obejmującej działki o nr ewid. 113, 160/1, 170/6, 178, 179/1, 179/2, 180/1, 181/1, obręb Witobel.
2017-04-06 14:11:59
Znak sprawy:PP.6733.008.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Gminy Stęszew postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycj  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 148
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl