> Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. pbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 o długości l=~150,0mb, na działce o nr ewid. 128/80, obręb Rybojedzko.
2017-05-19 09:22:22
Znak sprawy:PP.6733.003.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 18 maja 201  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~55,0mb, na działce o nr ewidencyjnym: 11, obręb Piekary.
2017-05-11 14:18:41
Znak sprawy:PP.6733.004.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 11 maja 20  ...więcej

2017-05-09 10:59:57
Znak sprawy:PP.6733.002.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 05 maja 20  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o długości l=~280,0mb oraz 3 złącz kablowo - pomiarowych, obejmującej działki o nr ewid. 172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7, obręb Sapowice.
2017-04-24 13:13:44
Znak sprawy:PP.6733.011.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej si  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew.
2017-04-19 08:09:13
Znak sprawy:PP.6733.010.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC/PE ø63-200 o długości l=~250,0m wraz z przepompownia ścieków, obejmującej działki o nr ewid. 125/11, 124, 85/2, 85/1, 98, 50, obręb Dębienko.
2017-04-18 12:06:35
Znak sprawy:PP.6733.009.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej kratownicowej o maksymalnej wysokości 63,0m n.p.t stanowiącej platformę dla anten sektorowych i radiolinii wraz z prefabrykowanymi szafami technicznymi z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, estakady kablowej pomiędzy szafami a wieżą oraz ogrodzenia, na działce o numerze ewidencyjnym 269, obręb Wronczyn, gmina Stęszew.
2017-04-14 11:34:11
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 12 kwietnia  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębienko, gmina Stęszew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2017-04-10 11:43:23
Nr sprawy:PP.6720.007.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowie drogi gminnej wewnętrznej, budowie kanalizacji deszczowej i budowie rowu melioracyjnego, obejmującej działki o nr ewid. 113, 160/1, 170/6, 178, 179/1, 179/2, 180/1, 181/1, obręb Witobel.
2017-04-06 14:11:59
Znak sprawy:PP.6733.008.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Gminy Stęszew postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycj  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy dróg gminnych na ul. Polnej i ul. Krętej w Dębienku, obejmujące działki o nr ewid. 135, 136, 139, 140, 143/1, 143/3, 145/11, 146/7, obręb Dębienko.
2017-04-06 12:59:39
Znak sprawy:PP.6733.007.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Gminy Stęszew postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycj  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy dwóch linii kablowych elektroenergetycznych SN-15kV, na działkach o nr ewidencyjnych: 50/17, 51/2, 49, 94, 41, obręb Stęszew.
2017-04-04 09:58:22
Znak sprawy:PP.6733.006.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: ENEA Operator sp. z o.o. postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~150,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 128/80, obręb Rybojedzko.
2017-04-04 09:41:47
Znak sprawy:PP.6733.003.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. postępowanie w sprawie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~55,0mb, na działce o nr ewidencyjnym: 11, obręb Piekary.
2017-03-30 14:25:40
Znak sprawy:PP.6733.004.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. postępowanie w sprawie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
2017-03-28 11:22:28
Nr sprawy: PP.6730.079.2011   OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000  Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na terenie części działek ozn. nr ewid. 1431, 1430/1, 1424/2, 1429, obręb Stęszew, gmina Stęszew.
2017-03-23 13:47:27
Znak sprawy: PP.6733.005.2016                                     &n  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew.
2017-03-23 07:20:52
Nr sprawy: PP.6720.011.2016  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pl  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE100 SDR11 o długości l=~140,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 108, 155, obręb Rybojedzko.
2017-03-14 11:20:48
Znak sprawy:PP.6733.002.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. postępowanie w sprawie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.
2017-02-15 11:16:41
Znak sprawy:PP.6733.001.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej skład  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o długości l=~60,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 50, 209/4, obręb Dębienko.
2017-02-03 07:35:29
Znak sprawy:PP.6733.022.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 02 lutego   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew.
2017-01-23 13:45:30
OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt. 9   ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 137
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl