OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-11-14 09:06:01
Nr sprawy:PP.6721.008.2016 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy ulicy Kwiatowej w Stęszewie o długości l=~400,0m, z kanalizacją deszczową, na działkach o nr ewidencyjnych: 1342 ,1343, 1344, obręb Stęszew.
2017-11-08 14:44:52
Znak sprawy:PP.6733.026.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy ulicy Kwiatowej w Stęszewie o długości l=  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. przebudowy drogi wewnętrznej o długości całkowitej l=~710,0m – ul. Polnej – o szer. 4,0m - 4,5m wraz z poboczami utwardzonymi szer. 0,5-1,0m oraz zjazdami indywidualnymi, na działce o nr ewidencyjnym: 303, obręb Zamysłowo.
2017-11-08 11:34:38
Znak sprawy:PP.6733.025.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku   ...więcej

2017-11-08 11:24:49
Znak sprawy:PP.6733.024.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowa drogi gminnej – Zamysłowo – Twardowo – o szer. 5,0m - 5,5m wraz z poboczami utwardzonymi oraz zjazdami indywidualnymi na przyległe działki oraz wykonaniem odtworzeni rowów o długości całkowitej l=~871,0m, na działkach o nr ewid. 344/1, 344/4, obręb Zamysłowo.
2017-11-08 10:58:23
Znak sprawy:PP.6733.023.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE dn 125 PE o długości l=~160,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 321, 300, obręb Stęszew.
2017-11-08 10:39:01
Znak sprawy:PP.6733.022.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.
2017-11-08 09:19:48
Znak sprawy:PP.6733.021.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (decyzja z dnia 21 września 2017r. nr SKO.GP.40000.474.2017) zaskarżonej decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji cel  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Plewiska – Stęszew, o długości l=71,35m na działkach o nr ewidencyjnych: 183, 184, obręb Krąplewo.
2017-10-26 11:30:39
Znak sprawy:PP.6733.021.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.projektowanej budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z oświetleniem, na działkach o nr ewidencyjnych: 1691, 1692, obręb Stęszew.
2017-10-23 12:43:07
Znak sprawy:PP.6733.020.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 23 października 2017 r  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy terenu.
2017-10-19 14:02:29
Znak sprawy:PP.6730.112.2016.zmiana O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), informuję, że w dniu 18 października 2017 roku zo  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej Ø90 o długości l=~140,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 156, obręb Rybojedzko.
2017-10-05 13:40:50
Znak sprawy:PP.6733.019.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 05 października 2017   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o numerze ewidencyjnym 1357, obręb Stęszew.
2017-09-27 13:14:57
Znak sprawy:PP.6730.072.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z trwającym postępowaniem admi  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2017-09-25 11:24:53
Znaki spraw: PP.6720.004.2015PP.6720.011.2016 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wraz z prognozą oddziaływani  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. w sprawie zmiany decyzji nr 112/16 z dnia 20.10.2016r. o warunkach zabudowy.
2017-09-22 09:25:35
Znak sprawy:PP.6730.112.2016.zmiana O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z trwającym postępowaniem admi  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy ulicy Polnej w Zamysłowie o długości l=~710,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 303, obręb Zamysłowo.
2017-09-20 12:54:45
Znak sprawy:PP.6733.025.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy ulicy Polnej w Zamysłowie o długości   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy ulicy Moderskiej o długości l=~310,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 304, obręb Zamysłowo.
2017-09-20 12:38:04
Znak sprawy:PP.6733.024.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy ulicy Moderskiej o długości l=~310,0m, na d  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy drogi gminnej Zamysłowo – Twardowo o długości l=~871,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 344/1, 344/4, obręb Zamysłowo.
2017-09-20 11:56:59
Znak sprawy:PP.6733.023.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy drogi gminnej Zamysłowo – Twardow  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o długości l=~160,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 321, 300, obręb Stęszew.
2017-09-20 11:29:50
Znak sprawy:PP.6733.022.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o długoś  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z oświetleniem, na działkach o nr ewidencyjnych: 1691, 1692, obręb Stęszew.
2017-09-18 11:34:40
Znak sprawy:PP.6733.020.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz budowy  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębienko.
2017-09-18 10:03:55
Nr sprawy:PP.6721.007.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 181
poprzednie     następne