> Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. w sprawie zmiany decyzji nr 112/16 z dnia 20.10.2016r. o warunkach zabudowy.
2017-09-22 09:25:35
Znak sprawy:PP.6730.112.2016.zmiana O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z trwającym postępowaniem admi  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy ulicy Polnej w Zamysłowie o długości l=~710,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 303, obręb Zamysłowo.
2017-09-20 12:54:45
Znak sprawy:PP.6733.025.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy ulicy Polnej w Zamysłowie o długości   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy ulicy Moderskiej o długości l=~310,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 304, obręb Zamysłowo.
2017-09-20 12:38:04
Znak sprawy:PP.6733.024.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy ulicy Moderskiej o długości l=~310,0m, na d  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej przebudowy drogi gminnej Zamysłowo – Twardowo o długości l=~871,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 344/1, 344/4, obręb Zamysłowo.
2017-09-20 11:56:59
Znak sprawy:PP.6733.023.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy drogi gminnej Zamysłowo – Twardow  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o długości l=~160,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 321, 300, obręb Stęszew.
2017-09-20 11:29:50
Znak sprawy:PP.6733.022.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o długoś  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z oświetleniem, na działkach o nr ewidencyjnych: 1691, 1692, obręb Stęszew.
2017-09-18 11:34:40
Znak sprawy:PP.6733.020.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz budowy  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębienko.
2017-09-18 10:03:55
Nr sprawy:PP.6721.007.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy drogi gminnej – dojazdowej – ul. Stęszewskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 130, 105, obręb Witobel.
2017-09-12 10:49:15
Znak sprawy: PP.6733.018.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 września 2017 r  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE o długości l=~195,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 184/1, 185/1, 192/1, 192/2, obręb Witobel.
2017-09-12 10:47:44
Znak sprawy:PP.6733.017.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 września 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz z linią światłowodową, obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564, 552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91, obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3, 180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1, 116/1, 115, obręb Zamysłowo.
2017-09-12 10:44:46
Znak sprawy:PP.6733.016.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 września 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345, obręb Strykowo.
2017-08-28 08:15:42
Znak sprawy:PP.6733.015.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej Ø90 o długości l=~140,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 156, obręb Rybojedzko.
2017-08-22 08:32:53
Znak sprawy:PP.6733.019.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej Ø90 o długości   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy drogi gminnej – dojazdowej – ul. Stęszewskiej, na działkach o nr ewidencyjnych: 130, 105, obręb Witobel.
2017-07-27 12:57:32
Znak sprawy:PP.6733.018.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy drogi gminnej – dojazdowej – ul.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE o długości l=~195,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 184/1, 185/1, 192/1, 192/2, obręb Witobel.
2017-07-27 08:09:39
Znak sprawy:PP.6733.017.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE o d  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo.
2017-07-26 07:47:40
Nr sprawy:PP.6721.022.2015 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz z linią światłowodową, obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564, 552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91, obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3, 180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1, 116/1, 115, obręb Zamysłowo.
2017-07-12 14:04:25
Znak sprawy:PP.6733.016.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345, obręb Strykowo.
2017-07-12 08:02:39
Znak sprawy:PP.6733.015.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
2017-07-11 08:12:27
Znak sprawy:PP.6730.056.2017  O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z trwającym postępowaniem admini  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. budowy sieci wodociągowej PE Ø90/110 o długości l=~60,0mb, obejmującej działkę o nr ewid. 113/26, obręb Sapowice.
2017-07-06 11:30:14
Znak sprawy:PP.6733.012.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lipca 2017 roku wyda  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.
2017-06-27 14:28:55
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu   ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 148
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl