Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul.
Zacisze, na działce o nr ewidencyjnym 50, obręb
Dębienko

Znak sprawy:
PP.6733.029.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) informuję, że w dniu 08 stycznia 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:projektowanej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze, na działce o nr ewidencyjnym 50, obręb Dębienko.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:13:16 | Data modyfikacji: 2018-01-08 12:16:27.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:13:16
Data modyfikacji: 2018-01-08 12:16:27
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót