Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym: 269,
obręb Wronczyn.

Znak sprawy:
PP.6733.021.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (decyzja z dnia 21 września 2017r. nr SKO.GP.40000.474.2017) zaskarżonej decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr PP.6733.001.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku), upływem terminu na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zawiadamia się, że w dniu 08 listopada 2017r ponownie zostało podjęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej kratownicowej o maksymalnej wysokości 63,0m n.p.t stanowiącej platformę dla anten sektorowych i radiolinii wraz z prefabrykowanymi szafami technicznymi z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, estakady kablowej pomiędzy szafami a wieżą oraz ogrodzenia, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 23 listopada 2017r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach urzędowania. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:19:48 | Data modyfikacji: 2017-11-08 10:41:22.
Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:19:48
Data modyfikacji: 2017-11-08 10:41:22
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót