Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
zmiany decyzji o warunkach zabudowy terenu.

Znak sprawy:
PP.6730.112.2016.zmiana


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), informuję, że w dniu 18 października 2017 roku została wydana decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy terenu dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 183/15, 180/6 obręb Słupia, wydaną w dniu 20 października 2016r.
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie czternastu dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Na podstawie art. 127a § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy złożyć organowi, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja administracyjna staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego), a tym samym podlega wykonaniu.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:02:29.
Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:02:29
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót