Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej PVC/PE ø63-200 o
długości l=~250,0m wraz z przepompownią
ścieków, obejmującej działki o nr ewid.
125/11, 124, 85/2, 85/1, 98, 50, obręb Dębienko.

Znak sprawy:
PP.6733.009.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 02 czerwca 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC/PE ø63-200 o długości l=~250,0m wraz z przepompownią ścieków, obejmującej działki o nr ewid. 125/11, 124, 85/2, 85/1, 98, 50, obręb Dębienko. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:06:35.
Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:06:35
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót