Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy dwóch linii kablowych
elektroenergetycznych SN-15kV, na tereny działek
o nr ewid. 50/17, 51/2, 49, 94, 41, obręb
Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.006.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 19 maja 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy dwóch linii kablowych elektroenergetycznych SN-15kV, na tereny działek o nr ewid. 50/17, 51/2, 49, 94, 41, obręb Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:28:10.
Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:28:10
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót