Rewitalizacja

UCHWAŁA Nr XXX/311/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY
STĘSZEW z dnia: 30 października 2017r.w sprawie
przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023”

UCHWAŁA Nr XXX/311/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
z dnia: 30 października 2017r.

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała

załącznik do uchwały

Będlewo - lokalizacja projektów

Stęszew - lokalizacja projektów.

Trzebaw - lokalizacja projektów.

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-31 08:23:55 | Data modyfikacji: 2017-10-31 08:34:53.
Data wprowadzenia: 2017-10-31 08:23:55
Data modyfikacji: 2017-10-31 08:34:53
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót