Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
• zmiany przepisów prawa,
• podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji gminy Stęszew. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2. wskazanie adresata petycji,
3. wskazanie przedmiotu petycji,
4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby, wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:
• listownie na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
• osobiście- sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pok. nr 3,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej- na adres urzadgminy@steszew.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE W 2020 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1   19.02.2020

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówko-
wego

 Pobierz petycję (.pdf) Wdrożenie kart płatniczych  Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
2   02.03.2020

Fundacja Pro terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważo-
nego Rozwoju

 Pobierz petycję (.pdf) Planowana zabudowa domów jednorodzin-
nych w obrębie Rybojedzko, gmina Stęszew
 Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)
3

 3631

OL.152.2.2020

03.03.2020

Mieszkańcy Stęszewa

 Pobierz petycję (.pdf) Planowana budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przez T-Mobile Polska przy ul. Kórnickiej w Stęszewie  Nie uznano pisma za petycję
4

 3783

OL.152.3.2020

05.03.2020

Mieszkańcy Stęszewa

 Pobierz petycję (.pdf) Planowana budowa obiektu telekomuni-
kacyjnego na działce ewidencyjnej 1494 w obrębie miasta Stęszew
 Nie uznano pisma za petycję
5

13494

OL.152.6.2020

02.10.2020

Mieszkańcy Witobla

 Pobierz petycję (.pdf) Wybudowanie progów zwalniających na ulicy Mosińskiej w Witoblu  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE W 2019 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie  petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1 OL152.4.2019 06.12.2019 Renata Sutor Pobierz petycję (.pdf) Zmiana przepisów prawa miejscowego Pobierz odpowiedź na petycję (.pdf)

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 roku (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 roku (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 roku (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE W 2016 roku

Lp. Nr sprawy Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Odwzorowanie petycji Tematyka petycji Stan sprawy
1 OA152.2.2016 09.03.2016 Jakub Nieć Pobierz petycję (.jpg) Remont drogi Pobierz odpowiedź na petycję (.jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2015 roku (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 08:14:10 Informację zaktualizowano 2020-10-07 12:40:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku