Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH strona główna 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Stęszew, adres: ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 8197 122, email: burmistrz@steszew.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Nowińskim- Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, e-mail: iod@steszew.pl lub iod@comp-net.pl />

3. Dane osobowe przetwarzane są:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są

      1. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
      2. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
      3. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO - dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
      4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa
      5. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy
      6. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa

2. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
3. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
5. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umów, wniosków czy innych procedur.
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (.pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (.pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) (.pdf)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w CEIDG

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 20:34:27 Informację zaktualizowano 2018-08-31 10:17:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku