Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut strona główna 

Statut

NOWY STATUT GMINY Podczas swojej drugiej sesji, nowa Rada Gminy przyjęła nowy Statut Gminy. Zmiana Statutu stała się koniecznością po licznych nowelizacjach ustawy o samorządzie gminnym. Jak wiadomo wraz z początkiem obecnej kadencji ustawodawca prowadził wiele nowości w funkcjonowaniu samorządu gminnego. Zmniejszono liczbę radnych, w komisjach rady nie mogą już zasiadać osoby z poza grona radnych, Burmistrz został jednoosobowym organem wykonawczym gminy. Te oraz kilka innych zmian tak bardzo przebudowują zarządzanie gminą, iż konieczne stało się sporządzenie nowego Statutu. Jest on prawie całkowicie różny od dotychczas obowiązującego. W szczególności w Statucie, a nie jak dotychczas w jego załączniku, uregulowano sposób funkcjonowania Rady Gminy. Do jego głównej treści zaliczono również organizację i kompetencje Komisji Rewizyjnej. Komisja będzie mogła kontrolować działalność burmistrza i podległych mu służb, jednostki organizacyjne gminy. Komisja będzie badać uwzględniając kryteria legalności (zgodności z prawem), rzetelności i gospodarności. Tak jak dotychczas Komisja Rewizyjna będzie badała sposób wykonania budżetu i formułowała wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. W części dotyczącej pracy Rady Gminy wprowadzono szczegółowe regulacje związane z podejmowaniem decyzji przez radnych. W szczególności zdefiniowano takie pojęcia jak większość zwykła i bezwzględna. W przeszłości powstawały nieporozumienia na tym tle, kiedy potoczne rozumienie tych terminów mijało się z prawniczym językiem. Zapisane w Statucie definicje odpowiadają tym, które zostały wypracowane przez naukę prawa, orzecznictwo sądowe i praktykę ustawodawczą. Radni postanowili, że działać będą trzy stałe komisje: 1) Rewizyjna, 2) Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, 3) Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego. Choć nazwy komisji są długie to i tak nie udało się w nich zawrzeć całości dziedzin, którymi wypełnia się działalność gminy. Nie oznacza to oczywiście, że sprawy nie wymienione w nazwach komisji nie będą przedmiotem ich obrad. Do komisji trafiać będzie wszystko w ramach obowiązujących ustaw należących do kompetencji gminy. Oprócz wyżej wskazanych dziedzin Statut reguluje: 1) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy, 2) tryb pracy Burmistrza gminy, 3) zasady tworzenia klubów radnych, 4) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady i jej komisji, Burmistrza gminy oraz zasady korzystania z tych dokumentów. Postanowienia Statutu przyznają mieszkańcom prawo do wglądu w dokumenty z działalności Rady Gminy i Burmistrza. Materiały te są jawne i każdy może do nich zajrzeć. Pamiętać trzeba jednak, że ustawy szczególne wprowadzają niekiedy ograniczenia w tym zakresie. Dotyczy to głównie spraw indywidualnych mieszkańców i ochrony ich dóbr osobistych. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępniane będą w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. Na takich samych zasadach, ale w Wydziale Organizacyjnym Urzędu, będzie można zapoznać się z działalnością Burmistrza. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-04 10:45:00 Informację zaktualizowano 2014-04-09 10:31:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr III/30/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 08:56:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Załącznik do uchwały
Załącznik do uchwały Nr III/30/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 roku  
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 09:39:50 Informację zaktualizowano 2011-02-15 09:41:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku