Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym - Analiza zagrożeń
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ponowne wykorzystanie strona główna 

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 z późn. zm.) każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1)    udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium informacji publicznej lub w inny sposób;
2)    przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy):
1)    wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
2)    wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
3)    ze względu na prywatność osoby fizycznej;
4)    ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy;
5)    w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
6)    w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, które zostały wytworzone przez Urząd Miejski Gminy Steszew , jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd Miejski gminy Stęszew;
7)    w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Burmistrz Gminy Stęszew.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP  lub publicznie udostępnionych w inny sposób - np. zamieszczonych w serwisie internetowym Gminy Stęszew– www.steszew.pl, obejmują:
1)    obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew;
2)    obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3)    obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, w przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują Gminie Stęszew prawa majątkowe lub prawa pokrewne.
Urząd Miejski Gminy Stęszew nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP oraz na stronie www.steszew.pl chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Urząd Miejski Gminy Stęszew nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miejskiemu Gminy Stęszew.


Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Burmistrz Gminy Stęszew może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Wymieniona powyżej opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, określonych gdy informacja sektora publicznego:
1)    nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
2)    została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3)    będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4)    została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej można przesłać:
1)    pocztą elektroniczną na adres: urzadgminy@steszew.pl
2)    za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  
3)    pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-17 07:23:49 Informację zaktualizowano 2023-02-17 07:31:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku