Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zgromadzenia Publiczne strona główna 

Zgromadzenia Publiczne
Informacje

ZGROMADZENIA PUBLICZNE
Zgromadzenia Publiczne na terenie Gminy Stęszew

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485)

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie mają zastosowania do zgromadzeń:
1) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego
2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem terminu ustawowego nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń za zwołanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Ustawa przewiduje trzy rodzaje zgromadzeń publicznych
I - zgromadzenia w trybie zwykłym
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym i innym organizacjom.
Organizator zobowiązany jest wyznaczyć przewodniczącego zgromadzenia.
Organizator zawiadamia Burmistrza Gminy Stęszew o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w formie pisemnej, email, faksem, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz 1422), w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,
tel: 61 8197120 lub 61 8197122
faks: 61 81342
/>email:urzadgminy@steszew.pl />
Zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
• imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
• imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
• cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
• datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
• informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
Celem przyspieszenia postępowania i oceny braku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia, w przypadku gdy zgromadzenie powoduje utrudnienia w ruchu drogowym lub wymaga korzystania z drogi w sposób szczególny (art. 65 ustawy prawo o ruchu drogowym) organizator zgromadzenia proszony jest o dołączenie do wniosku takiego zezwolenia organu zarządzającego ruchem na drodze, wraz ze szkicem trasy przejścia uczestników zgromadzenia.
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu pod względem:
1) zgodności celów i odbycia zgromadzenia z ustawą oraz nienaruszania przepisów ustaw karnych;
2) braku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Gminy Stęszew może zdecydować o zakazie organizacji zgromadzenia, wówczas ma obowiązek wydać decyzję o zakazie zgromadzenia, która powinna być doręczona organizatorowi nie później niż na 96 godzin przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia w formie elektronicznej - decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
Milczenie organu można zatem uznać za zgodę.
Organizator może wnieść odwołanie bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
W przypadku braku przeciwwskazań do organizacji zgromadzenia publicznego Gmina Stęszew wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający jego imię i nazwisko oraz zdjęcie. W trakcie trwania zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających w tym również identyfikatora.

Burmistrz Gminy Stęszew może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela, który w uzasadnianych przypadkach może podjąć decyzje ustną o rozwiązaniu zgromadzenia.
Przewodniczący zobowiązany jest pozostawać w kontakcie z funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia, a w przypadku wyznaczenia przez Gminę swojego przedstawiciela, również z tym przedstawicielem.

II - zgromadzenie w trybie uproszczonym
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego.
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje tylko osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadku chęci zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym organizator zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu tylko w formie telefonicznej lub poprzez pocztę elektroniczną w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,
tel: 61 8197120 lub 61 8197122
faks: 61 81342
/>email:urzadgminy@steszew.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu
tel: 61 854 13 21 lub 61 854 99 72
fax 61 854 99 20
email: zk@poznan.uw.gov.pl

III – zgromadzenie spontaniczne
Odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzenia związanym ze sferą publiczna, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać organizacji zgromadzenia w trybie zwykłym i uproszczonym.
Zgromadzenie spontaniczne nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, który w uzasadnianych przypadkach może podjąć decyzję ustną o rozwiązaniu zgromadzenia.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 06:58:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zgłoszenie MOTOR KLUB PIWERSI

 INFORMACJA


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w postępowaniu uproszczonym.

Zawiadomienie złożone zostało przez organizatora zgromadzenia MOTOR KLUB PIWERSI, z siedzibą przy ul. Kościelnej 2 w Stęszewie.

Zgromadzenie ma się odbyć w dniu 11.06.2016 r. w godzinach 13:00 – 13:30, miejsce zgromadzenia : Gościniec „Taradejka” - ul. Narutowicza 2 w Stęszewie.

Planowana trasa przejazdu 100 motocykli i 10 aut zabytkowych ulicami: Paderewskiego, 28 Grudnia, Wojska Polskiego, Poznańska, Rynek, Kościańska, Błonie, DK nr 5, 28 Grudnia, Krąplewo, Dębno – ul. Powstańców Wlkp., DK nr.5

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 07:02:03 Informację zaktualizowano 2016-06-03 07:05:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zgłoszenie MIESZKAŃCY SOŁECTW BĘDLEWO I
WRONCZYN

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Burmistrz Gminy Stęszew przyjął do wiadomości zgłoszenie zgromadzenia, mającego odbyć się 22 czerwca 2018 r., od godziny 18.00, w miejscowości Zamysłowo (przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 5). Planowane zakończenie- godz. 20.00. Organizatorem zgromadzenia są mieszkańcy sołectw Będlewo i Wronczyn.

Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.408 - j.t.).

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 12:42:22 Informację zaktualizowano 2018-06-13 12:43:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku