Organizacje pożytku publicznego

Informacja o wynikach konsultacji projektu
uchwały w sprawie : Rocznego Programu
Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu przedłożenia pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 6 września do 24 września 2018r.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz zostało wysłane do organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Stęszew.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 nie zgłoszono opinii i uwag .

Stęszew 26.09.2018r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-28 09:53:35 | Data modyfikacji: 2018-09-28 09:54:43.
Data wprowadzenia: 2018-09-28 09:53:35
Data modyfikacji: 2018-09-28 09:54:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót