Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza do wzięcia
udziału w konsultacjach dotyczących projektu
uchwały w sprawie : Rocznego Programu
Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na podstawie §5 ust.1 Uchwały Nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego Gminy Stęszew lub organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Stęszew polegającej na przedłożeniu pisemnych propozycji zadań i uwag do projektu uchwały
Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Propozycje należy składać od 11 września do 30 września 2017r.

1. drogą korespondencyjną lub osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11(pok. 21 ),

2. drogą elektroniczną na adres e-mail : pozytek@steszew.pl

Jednocześnie informuję , że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Stęszew , a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.steszew.pl w Biuletynie Informacji publicznej , na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy .

W załączeniu :
1. Projekt Programu Współpracy

Stęszew 11.09.2017 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:05:30 | Data modyfikacji: 2017-09-11 15:10:35.
Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:05:30
Data modyfikacji: 2017-09-11 15:10:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót