Organizacje pożytku publicznego

Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie do zgłaszania kandydatów do
udziału w pracach komisji konkursowej, która
zostanie powołana do opiniowania ofert
złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych na rok 2017.

I. Informacje ogólne 
1. Na podstawie art.15.ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazania osób zwanych dalej kandydatami , które będą brały udział w pracach komisji konkursowej otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy na rok 2017.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom  nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Burmistrz Gminy Stęszew powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

II. Zadania komisji konkursowej
1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie  zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy Stęszew , który podejmuje ostateczną decyzję  o podziale środków.
2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej ,wraz z wpisaniem liczby punktów poszczególnych członków komisji.

III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych
1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,które spełniają następujące kryteria :

1.są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracowników );
4. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymienione w art.3.ust.3 ustawy.

IV.  Miejsce  i termin złożenia dokumentów
Termin zgłaszania kandydatów upływa 5 stycznia 2017 r.
1. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu , podpisanym przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularz można pobrać ze strony Urzędu.
2. Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pok.nr 3 w kopercie z dopiskiem „Kandydat do komisji konkursowej w 2017 roku.”

Stęszew dnia 20 grudnia 2016r.

Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji/podmiotów na członka komisji konkursowej (.doc)   

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-20 13:02:48 | Data modyfikacji: 2016-12-20 13:36:03.
Data wprowadzenia: 2016-12-20 13:02:48
Data modyfikacji: 2016-12-20 13:36:03
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót