Organizacje pożytku publicznego

Projekt uchwały: Program Współpracy Gminy
Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2003r . Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki  samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku  z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Stęszew do przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2011.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o obowiązujący Program Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Stęszew na rok 2010, do dnia 28 października 2010r. na adres Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul Poznańska 11 , 62-060 Stęszew. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art.5a ust.4 wspomnianej ustawy, program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera w szczególności:                                                                                                                                      1.cel główny i cele szczegółowe programu;
2.zasady współpracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy współpracy, o których mowa w art.5 ust.2;
5. priorytetowe zadania publiczne;
6.okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10.informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert o otwartych konkursach  ofert
.

 

Uchwała  Nr  PROJEKT UCHWAŁY
Rady Miejskiej  Gminy Stęszew
z dnia …… października 2010r.

w sprawie uchwalenia : „Programu Współpracy Gminy Stęszew  z organizacjami  pozarządowymi
Oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2011 rok”.


                   Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie / Dz.U. Nr 96  poz. 873 ze zmianami / Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala  co następuję :
1. Uchwala się „Program Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2001 rok”.
                        
                                                    I      POSTANOWIENIA   OGÓLNE 
2.  Podstawą programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz      innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2011 „ zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Dz.U. Nr 96 , poz . 873 ze zmianami /
3. Ilekroć w Programie jest mowa o „
„ ustawie „ – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zmianami /
„ Gminie „ – rozumie się przez to Gminę Stęszew
„ podmiotach Programu „ – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego , o których mowa w art.3 ust 3 ustawy .
„dotacji „ – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/
„konkursie „  - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert , o którym mowa w art.11 ust.2 i w art. 13 ustawy.
                                                   
   II   CELE  WSPÓŁPRACY
               Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokajanie potrzeb
                społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmacnianie rozwoju  społeczeństwa
                obywatelskiego,  poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy administracją
                publiczną a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust.3. 
 
1. Cele szczegółowe :
a) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy
b) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych
c) otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców
     Gminy
d) wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu
e) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich 

                                
                                              
                                     III. ZASADY   WSPÓŁPRACY

Współpraca opiera się na następujących zasadach :

     1/  pomocniczości – oznacza to , że Gmina powierza organizacjom realizację zadań
          własnych ,  a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny ,
           profesjonalny i terminowy ,
      2/ suwerenności stron – oznacza to , że stosunki pomiędzy Gminą  a organizacjami
          kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swej
          działalności statutowej ,
     3/  partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
          w rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytycznych celów ,
     4/ efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych
          efektów realizacji zadań publicznych ,
     5/  uczciwej konkurencji – oznacza to równorzędne traktowanie podmiotów
          konkurujących o realizację zadań publicznych , udzielanie tych samych informacji
          odnośnie wykonywanych działań , stosowanie tych samych kryteriów przy
          dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania
          w składanych przez organizacje ofertach realizacji zadania publicznego samorząd
          oczekuje pełnej i rzetelnej informacji ,
      6/  jawności – oznacza to  , że wszystkie możliwości współpracy z organizacjami
           są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych
           procedur i kryteriów podejmowania decyzji .
 


               IV. ZAKRES  PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

        Przedmiotem  współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego   
        jest :
        1/ realizacja zadań Gminy określonych w ustawach
        2/ podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Stęszew
        3/ określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania ,
         4/ konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia
 

                                                      V. FORMY WSPÓŁPRACY
       Współpraca   Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze
        finansowym i pozafinansowym:
        
1. Współpraca finansowa może przybrać jedną z form:
a) powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego    
           realizację ,
b) wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji .
2. Współpraca pozafinansowa polega na :
a) informowaniu bezpośrednio / na spotkaniach / lub pośrednio / pisemnie , do informacji/
o planowanych kierunkach działalności ,
b) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , odpowiednio do
zakresu ich działania , projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
3. udzielanie informacji o możliwości finansowania zadań , które ubiegają się o dofinansowanie
zadań z innych źródeł

4. prowadzenia wspólnych przedsięwzięć np. : organizacja imprez kulturalno – promocyjnych
dotyczących Gminy i regionu ,
5. udzielanie w miarę możliwości wsparcia technicznego , organizacyjnego i merytorycznego
     


                             VI. PRIORYTETOWE  ZADANIA   PUBLICZNE
 Ustala się następujące  zadania jako priorytetowe , które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziadzinie :
1. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej,
2. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej przez uczniowskie kluby sportowe
3. Działalność kulturalna i oświatowa prowadzona przez organizacje harcerskie
4. Opieka paliatywna 
   

                                       VII. OKRES  REALIZACJI PROGRAMU
1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w roku 2011.

                                       
                                         VIII. SPOSÓB REALIZACJI
             
1. Podstawową forma zlecania zadań publicznych przez Gminę  Stęszew jest
Otwarty konkurs ofert , chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania
1/ warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty
     na odpowiednim druku,
2/ otwarty konkurs ogłasza się na Zarządzenie Burmistrza w BIP , na  stronie internetowej   Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ,na tablicy ogłoszeń
2. termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni,
3. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza , opiniuje złożone oferty,
4. w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele urzędu i osoby reprezentujące organizacje pozarządowe w wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie
5. w pracach  komisji konkursowej z głosem doradczym mogą uczestniczyć eksperci w dziedzinie której konkurs dotyczy,
6. wyboru ofert dokonuje się w oparciu o przyjęte kryteria
7. ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Stęszewa
8. po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert ,  niezwłocznie podpisuje się umowę na realizację zadania
9.  zadanie należy wykonać zgodnie z umową oraz do złożenia sprawozdania
z realizacji zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia zadania

 

        IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Gmina Współpracując z Organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2011, przeznacza środki finansowe w wysokości około 249.000 zł.  Określone Uchwałą Budżetową na rok 2011.

                                             X. SPOSÓB   OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę  stanu realizacji zadań , efektywności , rzetelności i
jakości ich wykonania , a także prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji dokonuje Burmistrz.
2. Ocena realizacji programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie MiejskiejGminy Stęszew sprawozdania  z realizacji niniejszego programu współpracy do dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

 XI. SPOSÓB  TWORZENIA  PROGRAMU  ORAZ  PRZEBIEG  KONSULTACJI

1.  Prace nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z
Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
Publicznego na rok 2011 prowadzi koordynator.
2. Skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji odbywa się w formie publikacji
Projektu Programu na stronie internetowej www@steszew.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy na okres 14dni . Ponadto projekt
Programu przesyła się do konsultacji Organizacjom , które przystąpiły do konkursu w  roku  
ubiegłym.
3. Projekt Programu współpracy po rozpatrzeniu uwag i propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe przedkłada się na posiedzeniu  Rady Miejskiej Gminy Stęszew .
4. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Gminy Stęszew Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011 program zamieszcza się na stronie internetowej www@steszew.pl
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy Stęszew Dodatkowo
Udostępnia się Organizacjom , które brały udział w otwartych konkursach w roku poprzednim.

 

XII. TRYB  POWOŁYWANIA  I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKUROSWYCH DO OPINIOWANIA   OFERT  W OTWARTCH  KONKURSACH

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływani są Zarządzeniem Burmistrza  Stęszewa.
                   W skład komisji wchodzą : przedstawiciele Urzędu  oraz przedstawiciel organizacji z         
                    wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje biorące udział w konkursie :
3. Komisja konkursowa dokumentuje swoją prace w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi  warunkami konkursu.
4. Komisja wypracowuje stanowisko , po zebraniu  opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów  i proponowana propozycja przyznania dotacji.
5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Gminy Stęszew.
6. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
7. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert :
a)  ocenia możliwość realizacji zadania przez Organizacje,
       b)  ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania , w tym w odniesieniu do
            zakresu rzeczowego zadania,
      c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania
      d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale ,
     których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne
e) uwzględnia planowany przez Organizacje wkład rzeczowy , osoby w tym świadczenia    
     wolontariuszy i pracę społeczną członków
f)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
     Organizacji , które w latach  poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne ,
     biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na
     ten cel środków
7.O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje prowadzące
         działalność dla mieszkańców Gminy Stęszew
8. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty .
9. W przypadku , kiedy organizacje otrzymały dotacje w wysokości  niższej  niż
wnioskowana , konieczne jest dokonanie uzgodnień , których celem jest doprecyzowanie  warunków i zakresu realizacji zdania , w formie zaktualizowanego
harmonogramu i kosztorysu będących załącznikami do umowy o wsparcie/ zlecenie
                      wykonania zadania publicznego.
               11.Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych ,
                       jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań , będą podane do
                      publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji
       Publicznej , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej
       www@steszew.pl


                                                XIII  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego
uchwalenia.
             2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Stęszewa.                         

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-14 14:35:03 | Data modyfikacji: 2010-10-14 14:39:26.
Data wprowadzenia: 2010-10-14 14:35:03
Data modyfikacji: 2010-10-14 14:39:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót