bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie nr 256 Burmistrza Stęszewa z 7 maja
2010

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  256
BURMISTRZA   STĘSZEWA
z dnia 07 maja 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia lokalu użytkowego

 Na podstawie  § 2 pkt. 4 i pkt. 5 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXVIII/308/2005 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

BURMISTRZ   STĘSZEWA
zarządza co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 30 m2 położonego w Stęszewie przy ul.Kosickiego 19

§ 2. Miesięczny czynsz  dzierżawny w wysokości 189,- zł   powiększony o podatek od towarów i usług VAT stanowi dochód gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-10 11:37:46 | Data modyfikacji: 2010-05-10 11:40:27.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-10 11:37:46
Data modyfikacji: 2010-05-10 11:40:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl