bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze księgowa/y

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWA/Y

 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Stęszewie mieszczącym się przy ul. Poznańskiej 11, 62 – 060 Stęszew.

Wymogi kwalifikacyjne:

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie

- co najmniej roczny staż pracy na stanowisku księgowy/a

- znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego,

- obywatelstwo polskie,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

- sprawozdań GUS, zagadnień dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- umiejętności obsługi komputera, w tym znajomość programów: „Płatnik”, pakietu Microsoft Office, Excel, Płace i Kadry, Bestia

- znajomość przepisów związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

- dyspozycyjność,

- łatwość przyswajania obsługi komputera i programów.

1. W zakresie wynagrodzeń pracowników:

- naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców,

- naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac w tym: ZUS, PZU, podatek dochodowy i inne,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń,

- roczne rozliczanie pracowników z podatku dochodowego,

- przygotowywanie wniosków emerytalnych i rentowych.

2. W zakresie sprawozdań:

- sporządzanie sprawozdań do GUS.

3. W zakresie ubezpieczeń społecznych:

- naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników i świadczeniobiorców,

- sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego.

Wymagane dokumenty:

a. życiorys,

b. list motywacyjny,

c. dokumenty poświadczające wykształcenie,

d. kserokopie świadectw pracy,

e. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

h. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

j. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2014. 1202 ).

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Stęszewie /pokój 19/ lub przesłać na adres: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia do godz.10 00.

Aplikacje, które wpłyną do ZEAS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stęszew.

 

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie
Irena Wojtkowiak

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:17:33 | Data modyfikacji: 2016-04-05 12:19:28.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:17:33
Data modyfikacji: 2016-04-05 12:19:28
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl