bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wynikach przetargu na
wydzierżawienie mienia gminnego

 


Dnia 29 sierpnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ulicy Poznańskiej 11, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, oznaczonych geodezyjnie jako:


1) działka nr 14/1 o pow. 0,4798 ha z obrębu Piekary – grunty orne RIIIb, KW PO1S/00046462/6


Minimalny roczny czynsz dzierżawny wynosił – 240,00zł (dwieście czterdzieści złotych 00/100);


Liczba uczestników przetargu – 4 osoby;


Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 3100,- zł (trzy tysiące sto złotych 00/100);


Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Kazimierz Kalemba.


 


2) działka nr 386 o pow. 0,5889 ha z obrębu Dębienko – grunty orne RIVb, RV, łąki trwałe ŁIV, KW PO1S/00036006/9;


Minimalny roczny czynsz dzierżawny wynosił – 294,45 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100);


Liczba uczestników przetargu – 0 osób.


Wynik negatywny.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:28:52 | Data modyfikacji: 2016-09-01 13:40:22.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:28:52
Data modyfikacji: 2016-09-01 13:40:22
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl