Ogłoszenia o naborze / wyborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw
organizacyjno- administracyjnych

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw organizacyjno- administracyjnych
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Warunki pracy:
Miejsce pracy:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Godziny pracy:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od 8.00 do 17.00
Pozostałe poniedziałki 8:00-16:00,
Od wtorku do piątku 7:00-15:00

A. Wymagania:
1) wykształcenie wyższe, preferowany kierunek- administracja,
2) posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych, niezbędnych do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
3) umiejętność obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
4) biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
5) umiejętność skutecznej komunikacji, samodzielność przy wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
6) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
7) dobry stan zdrowia.

B. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
2) umiejętność redagowania pism,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie wszelkich działań związanych z obsługą platformy ePUAP2,
b) odpowiedzialność za zabezpieczenie, przechowywanie oraz wyłącznie służbowe wykorzystywanie pieczęci burmistrza, urzędu i gminy,
c) prowadzenie spraw kancelaryjnych,
d) przyjmowanie i przekazywanie korespondencji wewnątrz Urzędu,
e) przyjmowanie i ewidencjonowanie ofert przetargowych, jakie wpływają do Urzędu,
f) prowadzenie rejestru korespondencji,
g) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem
i załatwianiem skarg i wniosków,
h) prowadzenie rejestrów:
- zarządzeń burmistrza,
- pełnomocnictw i upoważnień,
- skarg i wniosków,
- dostępu do inf. publicznej,
- instytucji kultury,
- jednostek organizacyjnych gminy i in.
i) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz realizacja wszelkich zadań zapewniających przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie,

D. Wymagane dokumenty:
-życiorys (CV),
-list motywacyjny,
-kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
-aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902).


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.


Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2017r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko do spraw organizacyjno- administracyjnych”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:52:49 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:57:55.
Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:52:49
Data modyfikacji: 2017-10-05 13:57:55
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót