Ogłoszenia o naborze / wyborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko- zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Burmistrz Gminy Stęszew

ogłasza nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11,
62-60 Stęszew

Warunki pracy:

Miejsce pracy:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Godziny pracy:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od 9.00 do 17.00
Pozostałe poniedziałki 8:00-16:00,
Od wtorku do piątku 7:00-15:00
UWAGA: STANOWISKO ŁĄCZONE- ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC ORAZ SPRAWY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
Oferta dotyczy 1 stanowiska- na pełen etat.

A. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiadanie:
a) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
b) dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
c) dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
4) posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy w tym, łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

B. Wymagania dodatkowe:
1) biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość programu „Źródło”,
2) znajomość przepisów prawa: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o opłacie skarbowej, instrukcja kancelaryjna i archiwalna, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ordynacja podatkowa, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
3) samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość;
4) prawo jazdy kat B,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
- USC:
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, uznania dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska,
- prowadzenie Rejestru Stanu Cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,
- prowadzenie skorowidzów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokumentacji zbiorczej akt,
- sporządzanie aktów: urodzeń, zgonów i małżeństw oraz rejestrów pomocniczych do tych akt,
- odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego oraz wydawanie z tych aktów odpisów skróconych i zupełnych,
- prowadzenie postępowania administracyjnego i orzekanie w sprawach rejestracji stanu cywilnego,
- udzielanie ślubów w Urzędzie i poza nim,
- wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
- prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
- wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
- prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w kraju i za granicą,
- sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu cywilnego,
- udzielanie informacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych,
- prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
- przekazywanie informacji do organów ewidencji ludności i do właściwych urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych w USC zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób,
- współdziałanie z organami ewidencji ludności.
-PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
- wykonywanie zadań związanych z podatkiem od środków transportowych, w zakresie wymiaru, księgowania oraz prowadzenia egzekucji administracyjnej,
- przygotowywanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
- prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty,
- sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z zakresu podatku od środków transportowych,
- przyjmowanie i weryfikacja informacji ze Starostwa Powiatowego w zakresie rejestrowanych pojazdów, będących przedmiotem opodatkowania w podatku od środków transportowych,

D. Wymagane dokumenty:
-życiorys (CV),
-list motywacyjny,
-kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
-aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902).


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.


Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 12:25:18 | Data modyfikacji: 2017-08-21 12:27:54.
Data wprowadzenia: 2017-08-21 12:25:18
Data modyfikacji: 2017-08-21 12:27:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót