Ogłoszenia o naborze / wyborze

Nabór na stanowisko do spraw rozliczeń VAT w
gminie

Burmistrz Gminy Stęszew

ogłasza nabór na stanowisko do spraw rozliczeń VAT w gminie
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11,
62-060 Stęszew

A. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości lub finansach,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) znajomość przepisów z zakresu ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług oraz prawa samorządowego i postępowania administracyjnego

B. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych oraz finansowo- księgowych,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność i terminowość,

 

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz zakładem budżetowym w zakresie rozliczeń podatku VAT- „centralizacja rozliczeń VAT w gminie”,
2) prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT,
3) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu),
4) odliczanie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi,
5) stosowanie zwolnień przewidzianych w przepisach,
6) odpowiednie dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT),
7) terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczanie należnego podatku,
8) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń,
9) dekretowanie dochodów i wydatków budżetowych,

D. Wymagane dokumenty:
-życiorys (CV),
-list motywacyjny,
-kwestionariusz osobowy,
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje,
-aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 902).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.

Warunki pracy:
Miejsce pracy:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Godziny pracy:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od 8.00 do 17.00
Pozostałe poniedziałki 8:00-16:00,
Od wtorku do piątku 7:00-15:00
Oferta dotyczy 1 stanowiska-na pełen etat.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2017r. osobiście, w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko do spraw rozliczeń VAT w gminie”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:36:37 | Data modyfikacji: 2017-01-24 12:38:08.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:36:37
Data modyfikacji: 2017-01-24 12:38:08
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót