Ogłoszenia o naborze / wyborze

Nabór na stanowisko - Specjalista ds Kultury

Miejsce pracy: Dom Kultury w Stęszewie
Wymiar etatu: pełen
Ilość etatów: 1
Zlecający: Dyrektor Domu Kultury w Stęszewie
Termin składania aplikacji: 17.02.2017 r. w biurze Domu Kultury w Stęszewie lub

na email: domkulturysteszew@wp.pl

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

a. Wymagania niezbędne:
1. wyższe wykształcenie,
2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. nie karalność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. co najmniej dwuletni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o fundacjach, o systemie oświaty, a także o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeksu Postępowanie Administracyjnego),
2. umiejętność koordynowania projektów kulturalnych,
3. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
4. dyspozycyjność,
5. znajomość języka obcego mile widziana.

II. Zakres obowiązków:

1. Opracowanie i realizacja kalendarza imprez kulturalnych i artystycznych.
2. Inicjowanie organizacji masowych imprez kulturalnych i artystycznych.
3. Opracowanie regulaminów, komunikatów oraz materiałów promocyjnych imprez kulturalnych i artystycznych organizowanych przez Dom Kultury w Stęszewie.
4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez nadzorowanych przez siebie instruktorów.
5. Koordynowanie projektów unijnych w ramach działalności kulturalnej Domu Kultury w Stęszewie.

III. Wymagane dokumenty:

1. życiorys,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. posiadane referencje,
7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, wyszczególnione w punktach 3 i 4.
8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
9. Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami).”

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-24 11:31:29 | Data modyfikacji: 2017-01-24 12:09:04.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 11:31:29
Data modyfikacji: 2017-01-24 12:09:04
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót