Organizacje pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 239 ) Burmistrz Gminy Stęszew zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Projekt programu współpracy Gminy Stęszew na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia Nr 392/2014 Burmistrza Stęszewa z dnia 25 sierpnia 2014r.
Burmistrz zaprosił do konsultacji przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegających na przedłożeniu pisemnych propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie : Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok .Ogłoszenie o przeprowadzanych konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz zostało wysłane do organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Stęszew. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich propozycji i uwag drogą korespondencyjną, elektroniczną lub osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew w terminie do dnia 8.09.2014 r. Celem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego , poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Stęszew a organizacjami pozarządowymi. Priorytetowe zadania, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie :
1. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej,
2. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej przez uczniowskie kluby sportowe,
3. działalność kulturalna i oświatowa prowadzona przez organizacje harcerskie,
4. opieka paliatywna,
5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rzecz mieszkańców w wieku 50+.
Do Urzędu nie wpłynęła żadna propozycja ani uwaga do projektu uchwały.
Rada Miejska Gminy Stęszew podjęła Uchwałę Nr II /20 /2014 w sprawie Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok , zaplanowano środki w wysokości 275.000.00 zł.
Program realizowany był od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.
Środki zaplanowane na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na 2015 rok przyznawane były w trybie otwartych konkursów ofert. Burmistrz Gminy Stęszew ogłosił konkurs Zarządzeniem Nr 3/2014 w dniu 29 grudnia 2014 r.
Konkurs dotyczył zadań z zakresu:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sport.
2. Upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji ,oświaty i wychowania na rzecz mieszkańców w wieki 50+.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
Ogłoszenie zamieszczone było z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem : w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, na stronie internetowej Urzędu. Na powyższy konkurs wpłynęło 12 ofert .Na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia nie wpłynęła oferta. Zostały podpisane 3 umowy , 9 ofert zostało odrzuconych. W dniu 2 lutego 2015 r. Zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu :
1.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2.Upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje harcerskie.
3.Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rzecz mieszkańców w wieku 50+.
Wpłynęło 9 ofert, podpisano 9 umów.
Zestawienie zadań w roku 2015 w trybie konkursowym :

 

 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.jpg

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-04-22 13:21:07 | Data modyfikacji: 2016-04-22 13:28:34.
Data wprowadzenia: 2016-04-22 13:21:07
Data modyfikacji: 2016-04-22 13:28:34
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót