Organizacje pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 160/2016 Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 3 marca 2016r.w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadania publicznego w roku 2016.

ZARZĄDZENIE NR 160/2016
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 3 marca 2016r.


w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2016.

Na podstawie art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 tekst jednolity), w związku z Zarządzeniem Nr 152 / 2016 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 zarządzam, co następuje:
§1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
pod nazwą : KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNYCH GMINY
1. Wykonanie zadania powierzono FUNDACJI AKTYWNYSTĘSZEW.pl.
2. Wysokość przyznanych środków publicznych: 2.000.00 zł.

§2. Ogłoszenie, o którym mowa w §1 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Stęszew, na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stęszew.

§3. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 ZARZĄDZENIE NR 160.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:42:11.
Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:42:11
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót