bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia pozostałe
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2
sierpnia 2017 roku

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
Stęszew, dnia: 2 sierpnia 2017r.

Znak sprawy:
PP.6730.056.2017

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), informuję, że w dniu 02 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce o nr ewid. 154/2, obręb Piekary.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ W DNIACH: OD 04 sierpnia 2017r DO 17 sierpnia 2017r.

Decyzja Burmistrza Gminy Stęszew (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:54:17 | Data modyfikacji: 2017-08-02 11:59:50.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:54:17
Data modyfikacji: 2017-08-02 11:59:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl