bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw promocji
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62- 060 Stęszew

 

A. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne),
2) pełna dyspozycyjność,
3) biegła obsługa komputera oraz poczty elektronicznej i internetu,
4) umiejętność skutecznej komunikacji, samodzielność przy wykonywaniu
zadań, wysoka kultura osobista,
5) prawo jazdy kat B,
6) niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
7) dobry stan zdrowia.

B. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność redagowania tekstów oraz dokonywania korekty gazety,
2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3) umiejętność wykonywania zdjęć,
4) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, KPA.

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie tekstów oraz redagowanie gazety „Wieści Stęszewskie”,
2) współuczestniczenie w organizacji gminnych imprez,
2) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji gminy,
3) przygotowanie do realizacji materiałów promocyjnych,
4) współtworzenie zawartość oficjalnego serwisu internetowego gminy,
5) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków
masowego przekazu,
6) dbałość o wizerunek gminy i Urzędu

D. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.


Warunki pracy:
Miejsce pracy:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Godziny pracy:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od 9.00 do 17.00
Pozostałe poniedziałki 8:00- 16:00,
Od wtorku do piątku 7:00- 15:00
Oferta dotyczy 1 stanowiska- na pełen etat.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2016 r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew) w kopercie z napisem „ Nabór na stanowisko do spraw promocji”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-16 07:44:56 | Data modyfikacji: 2016-08-16 07:47:54.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2016-08-16 07:44:56
Data modyfikacji: 2016-08-16 07:47:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl