bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw
zamówień publicznych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw zamówień publicznych

Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

A. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
6) znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ochrona danych osobowych, prawa autorskie i prawa pokrewne

B. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gmin;
2) umiejętność pracy w zespole;
3) komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność i terminowość;
4) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych;
5) znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności: dokumentowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym umiejętność samodzielnego opracowania dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego;
6) znajomość zagadnień realizacji inwestycji, kontroli przebiegu zadania inwestycyjnego wraz z jego dokumentowaniem;
7) umiejętność opracowywania umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
8) prawo jazdy kat B,

C. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
-przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- opracowanie i publikowanie SIWZ, przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń z obszaru zamówień publicznych oraz wykonywanie innych czynności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z obowiązujących procedur;
-sporządzanie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych,
-przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro
- przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji;

D. Wymagane dokumenty:
-życiorys (CV),
-list motywacyjny,
-kwestionariusz osobowy,
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
-aktualne oświadczenie o stanie zdrowia,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.poz. 1202).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.

Warunki pracy:
Miejsce pracy:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Godziny pracy:
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od 9.00 do 17.00
Pozostałe poniedziałki 8:00-16:00,
Od wtorku do piątku 7:00-15:00
Oferta dotyczy 1 stanowiska-na pełen etat.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2016r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu: www.steszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

 treść ogłoszenia (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-07-12 08:50:47 | Data modyfikacji: 2016-07-12 12:59:24.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2016-07-12 08:50:47
Data modyfikacji: 2016-07-12 12:59:24
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl