bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze referenta w
wymiarze pełnego etatu.

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta w wymiarze pełnego etatu.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.07.-20.07.2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.07.2016 r.
Organizator: Dyrektor Przedszkola w Stęszewie
Adres jednostki: Przedszkole w Stęszewie
ul. Janusza Korczaka 2
62-060 Stęszew
tel./fax 61 8 134 345
Nazwa stanowiska: referent
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
• Wymagane 2 lata praktyki przy wyksztalceniu średnim lub wyższym, preferowany kierunek ekonomiczny,
• Biegła obsługa urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość komputera,
• Umiejętność redagowania pism,
• Dobra znajomość zasad poprawności językowych i wyczucia stylu,
• Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
• Znajomość programów iPrzedszkole, SIO,
• Umiejętność prawidłowego organizowania własnej pracy ,
• Umiejętność współdziałania z innymi,
• Znajomość przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy, Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy o Pracownikach Samorządowych ,
• Komunikatywność, otwartość, samodzielność,
• Rzetelność, dokładność i punktualność.

2. Zakres obowiązków:
• Przygotowywanie pism urzędniczych,
• Ewidencjowanie czasu pracy oraz obecności w pracy (urlopy, zwolnienia),
• Sporządzanie sprawozdań statystycznych (SIO i GUS),
• Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
• Prowadzenie składnicy dokumentów Przedszkola,
• Kontakt z właściwymi komórkami Urzędu Miasta oraz innymi instytucjami współpracującymi z przedszkolem.

3. Wymagane dokumenty:
• CV,
• List motywacyjny,
• Kserokopie świadectw pracy,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
• Informacja z KRS lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• Oryginał kwestionariusza osobowego wg wzoru określonego w zał. nr. 1 do Rozporządzenia MPiPS z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. Nr 125, poz. 869),
• Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, np. referencje, opinie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
• Szczegółowe CV, list motywacyjny ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Forma, miejsce i termin składania ofert:
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w siedzibie Przedszkola w Stęszewie ul. Janusza Korczaka 2 62-060 Stęszew, w godz. 9:00-15:00 lub pocztą na adres Przedszkole w Stęszewie ul. Janusza Korczaka 2 62-060 Stęszew z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta”.
Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
• Otwarcie ofert nastąpi 25 lipca 2016 r. o godz. 9:00.
• O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej placówka powiadomi telefonicznie.
• Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu w Stęszewie będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych będą przechowywane w sekretariacie Przedszkola przez okres trzech miesięcy od dnia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Przedszkole nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP UMiG Stęszew oraz na tablicy informacyjnej siedziby Przedszkola.

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:19:46.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:19:46
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl