bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia o naborze / wyborze
Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w
Stęszewie

Burmistrz Gminy Stęszew
ogłasza

Konkurs na stanowisko dyrektora
Domu Kultury w Stęszewie


Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie- (preferowane zarządzanie kulturą i sportem, kulturoznawstwo,);
2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
3. Obywatelstwo polskie;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Niekaralność- zakazów pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7. Nieposzlakowana opinia;
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
9. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, w tym:
a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b) ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem gospodarki finansowej instytucji kultury;
c) ustawy Prawo zamówień publicznych;
d) ustawy Kodeks pracy;
e) ustawy o samorządzie gminnym;
10. Znajomość procedur pozyskiwania środków unijnych;
11. Sporządzenie pisemnej koncepcji funkcjonowania domu kultury;

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej
i sportowej;
2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobem ludzkim;
3. Komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność
i terminowość;
4. Doświadczenie w pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, sportowymi, artystycznymi;
5. Predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kwestionariusz osobowy;
2. List motywacyjny;
3. Życiorys- curriculum vitae;
4. Pisemna koncepcja funkcjonowania domu kultury;
5. Kserokopie potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
7. Oświadczenie o niekaralności oraz braku toczącego się postępowania karnego oraz o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych;
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo umyślne- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych przedstawia osoba wybrana na stanowisko;
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2016r. osobiście w Sekretariacie Urzędu pokój nr 3 bądź listownie (ul. Poznańska 11, 62- 060 Stęszew) w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:52:06 | Data modyfikacji: 2016-04-01 10:53:28.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:52:06
Data modyfikacji: 2016-04-01 10:53:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl